Theo đó, Công ty TNHH Thương mại và Công nghiệp Mỹ Việt đã xả nước thải sản xuất vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải, với hàm lượng BOD5 vượt 4,7 lần trong trường hợp xả thải từ 10m3 đến dưới 20m3/ngày đêm. Hành vi này đã vi phạm Điểm C, Khoản 4, Điều 13, Nghị định số 155/2016/NĐ-CP của Chính phủ. Đồng thời, công ty còn bị phạt tăng thêm theo quy định tại Khoản 7, Điều 13, Nghị định 155 đối với 4 chỉ tiêu vượt chuẩn kỹ thuật về chất thải, gồm: Thông số màu vượt 4,2 lần; thông số tổng chất rắn lơ lửng vượt 1,14 lần; COD vượt 3,8 lần, vi khuẩn coliform vượt 3,6 lần. Mặt khác, công ty nói trên còn xả nước thải sinh hoạt vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 3 lần đến dưới 5 lần, trong trường hợp xả thải lượng nước thải nhỏ hơn 5m3/ngày đêm, vi phạm Điểm a, Khoản 4, Điều 13, Nghị định 155. 

TTXVN