Mục tiêu chung của Đề án nhằm phát huy vai trò của luật gia và Hội Luật gia các cấp trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), cung cấp kịp thời, có chất lượng cho người dân, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu về quyền được thông tin và cung cấp dịch vụ pháp lý của nhân dân; tăng cường xã hội hóa công tác PBGDPL trên cơ sở phát huy vai trò của luật gia và Hội Luật gia các cấp, vận động, thu hút các tổ chức hành nghề trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp góp phần tăng cường hiệu quả thực thi công vụ và ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật của nhân dân, thực hiện thắng lợi các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Mục tiêu cụ thể giai đoạn 1 (từ năm 2024 đến 2026) là hằng năm, phấn đấu 100% các cấp Hội Luật gia, 100% luật gia hoạt động chuyên trách, 40-50% luật gia đã nghỉ hưu, luật gia đang hành nghề khác và 5-10% luật gia đang công tác (công chức, viên chức) tham gia vào công tác PBGDPL, đưa pháp luật vào cuộc sống, vận động nhân dân chấp hành pháp luật. Giai đoạn 2 (từ năm 2027 đến 2030), hằng năm, phấn đấu 100% các cấp Hội Luật gia, 100% luật gia hoạt động chuyên trách, 60-80% luật gia đã nghỉ hưu, luật gia đang hành nghề khác và 10-15% luật gia đang công tác (công chức, viên chức) tham gia vào công tác PBGDPL, đưa pháp luật vào cuộc sống, vận động nhân dân chấp hành pháp luật.

ANH VIỆT

Mời bạn đọc vào chuyên mục Xã hội xem các tin, bài liên quan.