Chương trình nhắn tin ủng hộ người nghèo, hộ nghèo, cộng đồng nghèo vươn lên thoát nghèo bền vững và hưởng ứng Chương trình truyền hình, phát thanh trực tiếp “Cả nước chung tay vì người nghèo” năm 2019 do Ban chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp tổ chức. Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, thể hiện tình cảm, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp, cán bộ, chiến sĩ và các tầng lớp nhân dân, nhằm hỗ trợ người nghèo, hộ nghèo, cộng đồng nghèo vươn lên thoát nghèo, góp phần xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Cú pháp nhắn tin: VNN n gửi 1408 (n là số lần ủng hộ 20.000 đồng).

Cục Dân vận đề nghị cơ quan chính trị các đơn vị quan tâm, chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến để cán bộ, QNCN, công chức, viên chức, lao động quốc phòng nhận thức đầy đủ, đúng đắn về mục đích, ý nghĩa của chương trình; trên cơ sở đó tự nguyện tham gia.

 

DUY THÀNH