Cụ thể, năm 2018,  Sở Y tế sẽ phối hợp với các sở liên quan xây dựng 6 tuyến phố có dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố bảo đảm được kiểm soát về an toàn thực phẩm (ATTP); tăng cường sử dụng xe kiểm nghiệm nhanh về ATTP tại các chợ, siêu thị, các cơ sở dịch vụ ăn uống, tập trung làm các xét nghiệm nhanh về dư lượng hóa chất trong thực phẩm. Hiện thành phố có 5 xe kiểm nghiệm nhanh về ATTP. Năm 2017, các xe này đã xét nghiệm 1.101 mẫu thực phẩm, trong đó có 85 mẫu bị phát hiện không đạt ATTP đã được các cơ quan xử lý ngay.

NAM TRỰC