Phát biểu chỉ đạo tại lễ phát động, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Nguyễn Doãn Toản cho biết, tiếp theo những kết quả đã đạt được trong lần thi thứ nhất, thứ hai, thiết thực hưởng ứng Cuộc thi lần thứ 3 do Ban Chỉ đạo 35 Trung ương, Học Viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì tổ chức, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội ban hành Kế hoạch số 133-KH/TU ngày 17-2-2023 về tổ chức “Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ ba năm 2023 trên địa bàn thành phố Hà Nội”.

leftcenterrightdel

Các đại biểu ấn nút phát động Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ ba năm 2023.

Đồng chí Nguyễn Doãn Toản cho biết, việc phát động cuộc thi lần này với mong muốn triển khai sâu rộng tới cán bộ, đảng viên và nhân dân nhằm phát huy ý thức, trách nhiệm, nhất là trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Đặc biệt là nâng cao nhận thức, trách nhiệm và thống nhất hành động của cấp ủy, tổ chức Đảng, hệ thống chính trị trong toàn thành phố, phát huy sức mạnh tổng hợp của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Thông qua cuộc thi quán triệt và thực hiện tốt phương châm kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống”, trong đó “xây” là cơ bản, “chống” phải quyết liệt, hiệu quả, “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”; tiếp tục phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện kỹ năng cho các lực lượng, hình thành mạng lưới rộng khắp bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch, góp phần bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ trên địa bàn Thủ đô Hà Nội.

leftcenterrightdel
Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Nguyễn Doãn Toản phát biểu tại cuộc thi. 

Đồng chí Nguyễn Doãn Toản nhấn mạnh, việc tổ chức “Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ ba năm 2023 trên địa bàn thành phố Hà Nội” là việc làm cần thiết và có ý nghĩa đặc biệt trong giai đoạn hiện nay đối với đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân Thủ đô. Từ đó, tạo ra sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động trong việc triển khai có hiệu quả Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị ngày 22-10-2018 về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” từ Trung ương đến cơ sở. Đây cũng chính là một trong những mục tiêu lớn nhất đặt ra của Ban Chỉ đạo, Ban tổ chức trong phát động và triển khai cuộc thi trên địa bàn thành phố Hà Nội. Với mong muốn những giá trị thu được từ cuộc thi không chỉ dừng lại ở hiệu quả tuyên truyền mà còn là tiền đề gợi mở những đóng góp quan trọng trong tổng kết thực tiễn, bổ sung lý luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, trong việc xây dựng và phát triển Thủ đô theo hướng hiện đại, bền vững.

leftcenterrightdel
Các đại biểu tại Lễ phát động Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ ba năm 2023.

Để cuộc thi được triển khai đồng bộ, bài bản, thống nhất và đạt kết quả cao, tạo sức lan tỏa sâu rộng đến cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn toàn thành phố, đồng chí Nguyễn Doãn Toản đề nghị các cấp ủy đảng, các cơ quan, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội từ thành phố đến cơ sở tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo tuyên truyền, triển khai, hưởng ứng cuộc thi trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân ở địa phương, đơn vị và ngành mình.

Các cơ quan báo chí, truyền thông tăng cường công tác tuyên truyền, thông tin rộng rãi về cuộc thi tới cán bộ, đảng viên và nhân dân; tích cực cổ vũ, phản ánh tình hình, kết quả cuộc thi và kịp thời biểu dương những cá nhân, đơn vị triển khai, thực hiện tốt. Ban tổ chức, Ban Giám khảo Cuộc thi bám sát kế hoạch đề ra, triển khai chấm thi bảo đảm đúng tiến độ và đạt kết quả cao nhất.

THẾ TRUYỀN