Hội thảo nhằm làm rõ cơ sở khoa học, thực tiễn về chất dẻo tự phân hủy và cơ chế, chính sách phát triển sản xuất, tiêu dùng sản phẩm chất dẻo tự phân hủy tại Việt Nam, qua đó đẩy mạnh công tác truyền thông, nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, cùng chung tay bảo vệ môi trường, vì sự phát triển bền vững của đất nước. 

Tại hội thảo, các nhà khoa học, chuyên gia, nhà quản lý đều thống nhất nhận định: Vấn đề rác thải nhựa trên thế giới đang ngày càng trở nên cấp bách, ảnh hưởng nghiêm trọng tới môi trường, sức khỏe con người. Mỗi năm thế giới thải ra 300 triệu tấn rác thải nhựa; gần 1/3 số túi ni lông con người thải ra không được thu gom, xử lý; hơn 9,1 tỷ tấn rác thải nhựa đang tích tụ trên Trái đất. Rác thải nhựa và túi ni lông thải ra môi trường đang tăng theo cấp số nhân, tàn phá môi trường sống của con người và cả thế giới động vật, đặc biệt là sinh vật biển.

NGÔ ĐỨC