Cụ thể, mức giảm đối với xăng E5 RON92 là 329 đồng/lít, xăng RON95 giảm 334 đồng/lít, dầu diesel giảm 234 đồng/lít, dầu hỏa giảm 386 đồng/lít. Như vậy, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường cụ thể như sau: Xăng E5 RON92 tối đa 19.611 đồng/lít, xăng RON95 tối đa 21.177 đồng/lít, dầu diesel tối đa 17.460 đồng/lít; dầu hỏa tối đa 16.054 đồng/lít; dầu mazut tối đa 14.437 đồng/kg.

MINH ĐỨC