UBND thành phố Hà Nội được giao chịu trách nhiệm toàn diện về việc lựa chọn nhà thầu đủ năng lực và kinh nghiệm; đồng thời chỉ đạo thực hiện chặt chẽ, tiết kiệm, không để thất thoát lãng phí, tiêu cực; bảo đảm tuyệt đối an toàn giao thông cả trong quá trình thi công và khai thác; đáp ứng yêu cầu về chất lượng, tiến độ, hiệu quả công trình, đúng các quy định hiện hành.

Cơ chế đặc thù này trước đó được Bộ Giao thông vận tải và UBND thành phố Hà Nội đề nghị. Các Bộ Tư pháp, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng cũng đã có ý kiến về cơ chế này.

THÙY LÂM