Tuần thứ 3 của tháng Thanh niên, các cấp bộ đoàn đã tổ chức kết nạp được 13.495 đoàn viên mới; số đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng là 649 người. Thật đáng phấn khởi khi số thanh niên mong muốn phấn đấu trở thành đoàn viên và đảng viên tăng lên hằng năm. Thành quả đó có vai trò quan trọng của Đoàn trong bồi dưỡng, giáo dục, định hướng đoàn viên, thanh niên (ĐVTN).

Với vai trò là tổ chức chính trị-xã hội, Đoàn luôn chủ động đồng hành cùng ĐVTN trên con đường phấn đấu theo lý tưởng của Đảng. Những năm qua, với nỗ lực của các cấp bộ Đoàn, công tác giáo dục của Ðoàn TNCS Hồ Chí Minh có những chuyển biến tích cực theo hướng đa dạng hóa hình thức, từng bước phù hợp tâm lý, nguyện vọng của thanh niên. Các hoạt động giáo dục của Ðoàn đã nhạy bén, theo sát sự kiện chính trị, xã hội của đất nước, luôn gắn hoạt động của thanh niên với giáo dục truyền thống, giáo dục lý tưởng, đạo đức cách mạng, lối sống đẹp và ý thức công dân. Đoàn không ngừng đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ. Việc học tập, tìm hiểu chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, 6 bài học lý luận chính trị, quán triệt các chủ trương, nghị quyết của Đảng, của Đoàn, học tập và làm theo lời Bác… được đưa vào nội dung sinh hoạt thường xuyên của Đoàn. Từ đó, hỗ trợ ĐVTN xây dựng ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm để hướng tới những lý tưởng, hoài bão, ước mơ cao đẹp, có niềm tin và lòng can đảm, biến khát vọng thành hành động cụ thể, thiết thực.

Đoàn luôn phát huy vai trò chức năng là “trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên” thông qua các phong trào hành động cách mạng lôi cuốn như: “Ba sẵn sàng”; “Năm xung phong”; “Thanh niên xung kích xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”; “Thanh niên lập nghiệp”; “Tuổi trẻ giữ nước”; “Thanh niên tình nguyện”; “Sáng tạo trẻ”..., qua đó phát huy tinh thần tiên phong, xung kích tình nguyện của tuổi trẻ trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, tạo môi trường để thanh niên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành, góp sức thực hiện các nhiệm vụ của địa phương, cơ quan, đơn vị; phấn đấu vì mục tiêu, lý tưởng của Đảng.

Để hoàn thành sứ mệnh là đội dự bị tin cậy của Đảng, thường xuyên bổ sung lực lượng trẻ cho Đảng, kế tục sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh trong giai đoạn mới, đòi hỏi Đoàn phải không ngừng tự đổi mới, kế thừa sáng tạo những thành quả đạt được trong công tác tập hợp, giáo dục, rèn luyện ĐVTN; phải nắm bắt tốt nhu cầu, thị hiếu, nguyện vọng của thanh niên trong từng giai đoạn cụ thể để xây dựng được các phong trào hành động phù hợp, hấp dẫn, tạo “mảnh đất tốt” để những “hạt giống đỏ” nảy sở, sinh sôi.

BÙI CÔNG