Theo đó, Bộ VHTTDL yêu cầu các sở VHTTDL, sở VHTT-cơ quan thường trực của hội đồng cấp cơ sở và các hội văn học nghệ thuật chuyên ngành Trung ương chú ý tập trung triển khai công tác xét tặng đạt kết quả tốt. Văn bản cũng quy định số lượng thành viên hội đồng, trong đó ưu tiên mời các cá nhân tại địa phương có chuyên môn cao, các tác giả đã được tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật, các nhà nghiên cứu, các chuyên gia tham gia ủy viên hội đồng. Bộ VHTTDL yêu cầu, hội đồng cấp cơ sở đăng công khai các hồ sơ đề nghị xét tặng và thông báo kết quả trên phương tiện thông tin đại chúng. Thời gian hội đồng cấp cơ sở gửi hồ sơ lên hội đồng chuyên ngành cấp Nhà nước chậm nhất là ngày 16-10-2020.

HOÀNG HOÀNG