Từ đầu năm tới nay, NXB Chính trị Quốc gia-Sự thật đã cho ra mắt gần 200 ấn phẩm. Các ấn phẩm tiêu biểu được giới thiệu lần này, gồm: “Sửa đổi lối làm việc” và “Đời sống mới” của Chủ tịch Hồ Chí Minh; “Xây dựng, chỉnh đốn Đảng là nhiệm vụ then chốt để phát triển đất nước” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; “Đồng chí Trường Chinh-Nhà lãnh đạo kiệt xuất của Đảng, người con ưu tú của quê hương Nam Định”; “Lê Duẩn-Một tư duy sáng tạo lớn, nhà lãnh đạo kiệt xuất của cách mạng Việt Nam”; "Sức sống “Những việc cần làm ngay"; “Đại tướng Văn Tiến Dũng với cách mạng Việt Nam và quê hương Hà Nội”; Bộ sách “Vùng đất Nam Bộ-Quá trình hình thành và phát triển”...

HÀM ĐAN