I. ĐỐI TƯỢNG XÉT THƯỞNG

1. Các cơ quan báo chí trong nước được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp giấy phép, có thành tích xuất sắc tuyên truyền về đề tài LLVT và chiến tranh cách mạng 5 năm (2014-2019).

2. Các tác phẩm về đề tài LLVT và chiến tranh cách mạng được sử dụng từ tháng 12-2014 đến tháng 8-2019 trên các phương tiện thông tin đại chúng do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp phép dành cho 4 loại hình báo chí là: Báo in, báo điện tử, báo nói (phát thanh), báo hình (truyền hình).

3. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong chỉ đạo, triển khai tổ chức hoạt động sáng tác, quảng bá các tác phẩm báo chí xuất sắc về đề tài LLVT và chiến tranh cách mạng 5 năm (2014-2019).

II. TIÊU CHÍ XÉT THƯỞNG

1. Đối với cơ quan báo chí

Các cơ quan báo chí dự xét thưởng phải có thành tích xuất sắc tuyên truyền về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, xây dựng LLVT nhân dân, xây dựng nền quốc phòng toàn dân. Cục Tuyên huấn/Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam và Hội đồng xét thưởng tác phẩm báo chí sẽ phối hợp với các cơ quan chủ quản, cơ quan chính trị của các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng thẩm định thành tích, báo cáo, đề xuất Bộ Quốc phòng khen thưởng.

2. Đối với tác giả và tác phẩm báo chí

2.1. Tác giả có tác phẩm dự xét thưởng gồm các nhà báo chuyên nghiệp và tác giả không chuyên nghiệp. Tác giả, tác phẩm dự xét thưởng không vi phạm pháp luật, Luật Báo chí, Luật Xuất bản và không có tranh chấp về bản quyền.

2.2. Tác phẩm dự xét thưởng phải được tuyển chọn từ các cơ quan báo chí và được lãnh đạo cơ quan báo chí xác nhận đủ điều kiện xét thưởng. Không xét tác phẩm của cá nhân tự gửi đến. Mỗi cơ quan báo chí gửi không quá 5 tác phẩm.

Những tác phẩm đã được trao giải thưởng ở các giải báo chí của địa phương, ngành, liên ngành hoặc Giải Báo chí quốc gia vẫn được quyền dự xét thưởng, nhưng cần ghi rõ đã đoạt giải ở mức nào.

Mỗi tác giả hoặc nhóm tác giả chỉ được gửi 1 tác phẩm đối với mỗi loại hình báo chí để dự xét thưởng và mỗi tác giả chỉ được đứng tên ở một tác phẩm hoặc trong một nhóm tác giả.

2.3. Yêu cầu về nội dung tác phẩm

- Phản ánh về đề tài chiến tranh cách mạng, xây dựng quân đội, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng LLVT nhân dân trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; giữ gìn và phát huy những phẩm chất tốt đẹp của Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới; kết hợp phát triển kinh tế-xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh; tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn đóng quân.

- Phản ánh, biểu dương các điển hình tiên tiến; gương người tốt, việc tốt của LLVT trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, lao động sản xuất, công tác đối ngoại quốc phòng, giúp dân xây dựng nông thôn mới, xóa đói, giảm nghèo, phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn; tham gia lực lượng Giữ gìn hòa bình của Liên hợp quốc.

- Đấu tranh, phê phán những quan điểm sai trái của các thế lực thù địch nhằm “phi chính trị hóa”, góp phần giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong quân đội.

- Thông tin chính xác, trung thực, khách quan; có tính phát hiện và hiệu quả xã hội. Tác phẩm biểu dương điển hình tiên tiến, nhân tố mới phải được cơ quan quản lý chuyên ngành xác nhận đã phát huy hiệu quả trong thực tế.

2.4. Yêu cầu về hình thức thể hiện

- Đối với tác phẩm báo in: Mỗi tác phẩm là một bài hoặc một vệt bài (không quá 5 bài, thực hiện trong cùng một loại hình báo chí) theo một chủ đề, hoặc về một sự kiện, một đối tượng.

- Đối với tác phẩm báo điện tử: Mỗi tác phẩm là một bài hoặc một vệt bài (không quá 5 bài, thực hiện trong cùng một loại hình báo chí) theo một chủ đề, hoặc về một sự kiện, một đối tượng. Nếu có clip nhúng kèm bài thì phải ghi nội dung ra đĩa DVD và gửi kèm bản văn bản tác phẩm đó.

- Đối với tác phẩm phát thanh: Mỗi tác phẩm phải là một bài về một chủ đề, một sự kiện hoặc một đối tượng, phát một kỳ hoặc nhiều kỳ (không quá 3 kỳ). Phải thể hiện rõ đặc điểm của phát thanh là âm thanh rõ ràng, truyền cảm, tiếng nói nhân vật, tiếng động, âm nhạc bảo đảm chất lượng. Thời lượng của tác phẩm không quá 60 phút.

- Đối với tác phẩm truyền hình: Tác phẩm truyền hình bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật, hình ảnh, âm thanh. Thể loại phải thể hiện rõ đặc điểm của báo hình. Kỹ thuật hình ảnh phải đạt yêu cầu chất lượng. Thời lượng của tác phẩm không quá 60 phút.

III. YÊU CẦU VỀ HỒ SƠ VÀ VĂN BẢN TÁC PHẨM DỰ XÉT THƯỞNG

1. Hồ sơ và văn bản các tác phẩm dự xét thưởng phải đáp ứng đủ các điều kiện sau:

- Tất cả các tác phẩm dự xét thưởng phải ghi rõ: Họ và tên tác giả (nếu ghi bút danh phải ghi rõ tên thật), tên tác phẩm, loại hình báo chí, đơn vị, điện thoại của tác giả khi cần liên lạc, thời gian (ngày, tháng, năm) đăng báo, tạp chí hoặc phát sóng của tác phẩm (kèm theo danh sách tác giả, nhóm tác giả).

- Đối với tác phẩm báo in: Là bản in chính thức hoặc sao chụp từ báo in, bảo đảm rõ nét (có xác nhận của thủ trưởng cơ quan, đơn vị). Nếu tác phẩm có phần tiếp nối nhỏ, lẻ phải được cắt rời, dán trên giấy trắng khổ A4 hoặc A3 và đánh số thứ tự từng phần tiếp nối. Nếu tác phẩm được viết bằng tiếng nước ngoài thì phải có bản dịch tiếng Việt kèm theo. Ghi rõ tên tác phẩm, tác giả, nhóm tác giả, đơn vị, địa chỉ, số điện thoại của tác giả.

- Đối với tác phẩm báo điện tử: In ra giấy khổ A4, cỡ chữ 14, phông chữ Times New Roman (có xác nhận của thủ trưởng cơ quan, đơn vị). Là tác phẩm gốc đăng trên báo điện tử (không xét tác phẩm báo điện tử đăng trên báo in). Nếu tác phẩm được viết bằng tiếng nước ngoài thì phải có bản dịch ra tiếng Việt. Ghi rõ tên tác phẩm, tác giả, đơn vị, nhóm tác giả, địa chỉ, số điện thoại của tác giả.

- Đối với tác phẩm phát thanh, truyền hình: Được in, sao trên đĩa DVD, USB; mỗi đĩa, USB chỉ ghi 1 tác phẩm, ghi rõ tên tác phẩm, tác giả, cơ quan, đơn vị, địa chỉ, số điện thoại của tác giả, nhóm tác giả, thể loại, thời gian phát sóng. Tác phẩm tiếng dân tộc thiểu số, tiếng nước ngoài phải kèm theo bản dịch ra tiếng Việt.

2. Tác phẩm bị coi là phạm quy (bị loại) không được đưa vào xét thưởng nếu không đáp ứng các yêu cầu về nội dung, hình thức, hồ sơ, văn bản như đã quy định ở phần trên.

3. Hội đồng xét thưởng báo chí Bộ Quốc phòng không chịu trách nhiệm trước các tác phẩm có tranh chấp bản quyền, phạm quy và không trả lại hồ sơ các tác phẩm gửi tham dự xét thưởng.

IV. GIẢI THƯỞNG

1. Cơ cấu giải thưởng

Các tác phẩm báo chí xuất sắc về đề tài LLVT và chiến tranh cách mạng được trao tặng bằng chứng nhận giải A, B, C, khuyến khích và tiền thưởng kèm theo cho từng loại giải. Cụ thể:

Giải A: 4 giải, mỗi giải 15 triệu đồng;

Giải B: 7 giải, mỗi giải 10 triệu đồng;

Giải C: 10 giải, mỗi giải 8 triệu đồng;

Giải khuyến khích: 15 giải, mỗi giải 5 triệu đồng.

2. Khen thưởng

Bằng khen cho tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp trong chỉ đạo, triển khai tổ chức hoạt động sáng tác, quảng bá các tác phẩm báo chí xuất sắc về đề tài LLVT và chiến tranh cách mạng giai đoạn 2014-2019.

V. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM NHẬN HỒ SƠ XÉT THƯỞNG

1. Thời gian tiếp nhận tác phẩm báo chí và hồ sơ đề nghị xét khen thưởng đối với các cơ quan báo chí: Từ ngày 10-7 đến 30-8-2019 (theo dấu bưu điện).

2. Nơi nhận tác phẩm và hồ sơ xét thưởng

- Các tác phẩm báo in, báo điện tử và hồ sơ đề nghị xét khen thưởng đối với các cơ quan báo chí gửi về: Báo Quân đội nhân dân, số 7 Phan Đình Phùng, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

- Các tác phẩm phát thanh, truyền hình gửi về: Trung tâm Phát thanh-Truyền hình Quân đội, số 165 Xã Đàn, Đống Đa, Hà Nội.

Ngoài phong bì ghi rõ: Tác phẩm báo chí dự xét Giải thưởng báo chí 5 năm Bộ Quốc phòng (2014-2019).

HỘI ĐỒNG XÉT GIẢI THƯỞNG BÁO CHÍ BỘ QUỐC PHÒNG