Ngày 2-9-1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thay mặt Chính phủ cách mạng lâm thời đọc bản Tuyên ngôn Độc lập của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, do Người soạn thảo, trịnh trọng tuyên bố với toàn thể đồng bào cả nước và nhân dân thế giới về nền độc lập, tự do của dân tộc Việt Nam và sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam). Tuyên ngôn Độc lập có độ dài hơn 1000 chữ, chứa đựng nhiều nội dung có giá trị sâu sắc không chỉ đối với dân tộc Việt Nam mà cả với nhân loại tiến bộ.

leftcenterrightdel
Bản Tuyên ngôn Độc lập trưng bày tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Gần 40 tham luận của các nhà khoa học gửi đến Hội thảo đã tập trung phân tích, đánh giá làm sáng tỏ sâu sắc những vấn đề như: Bối cảnh ra đời và nội dung cơ bản của Tuyên ngôn Độc lập; Giá trị lý luận và thực tiễn của Tuyên ngôn Độc lập.

Các tham luận và báo cáo đều thống nhất: Tuyên ngôn Độc lập của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa do Chủ tịch Hồ Chí Minh trực tiếp soạn thảo là sự khẳng định thành quả của Cách mạng Tháng Tám năm 1945. Đó là trang sử vàng chói lọi đánh dấu sự kết thúc của chế độ quân chủ chuyên chế và chế độ thực dân, mở ra kỷ nguyên mới cho dân tộc Việt Nam-kỷ nguyên độc lập, tự do, hạnh phúc.

leftcenterrightdel
Hội thảo khoa học với chủ đề “75 năm Bản Tuyên ngôn Độc lập của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa”. Ảnh: Tuấn Huy.

75 năm đã trôi qua, bản Tuyên ngôn Độc lập - văn kiện pháp lý đặc biệt quan trọng, kết tinh giá trị văn hóa cao đẹp của dân tộc và tinh hoa thời đại, vẫn vang vọng mãi trong lịch sử Việt Nam và nhân loại, vẫn mang sức sống mãnh liệt và có giá trị trường tồn, là ngọn đuốc soi đường cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa ngày nay.

Kế thừa và phát huy những giá trị to lớn của Tuyên ngôn Độc lập, trong bối cảnh mới của đất nước và thời đại, Đảng ta, nhân dân ta, dù trong hoàn cảnh nào vẫn luôn “nắm vững ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội-ngọn cờ vinh quang mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trao lại cho thế hệ hôm nay và các thế hệ mai sau”.

Tin, ảnh: KHÁNH HUYỀN