Khai quật tại địa điểm Long Hưng có ý nghĩa trong việc tìm hiểu loại hình di tích cư trú và di tích kiến trúc thuộc văn hóa Óc Eo, khoảng thế kỷ thứ VIII-IX. Khai quật tại địa điểm Tân Lại được kỳ vọng sẽ làm rõ về lớp văn hóa thuộc giai đoạn sớm có niên đại khoảng 2.500-3.000 năm cách ngày nay và lớp văn hóa muộn thuộc giai đoạn văn hóa hậu Óc Eo, khoảng thế kỷ XII-XVIII. Hoạt động khai quật diễn ra từ ngày 1-9 đến 30-11-2020 trên diện tích 200m2. Trong thời gian khai quật, cơ quan được cấp giấy phép cần chú ý bảo vệ địa tầng của di tích, có trách nhiệm tuyên truyền cho nhân dân về việc bảo vệ di sản văn hoá ở địa phương. Những hiện vật thu thập được, Bảo tàng tỉnh Đồng Nai, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Nai có trách nhiệm giữ gìn, bảo quản.

VÂN HÀ