Theo đó, việc triển khai các quy hoạch, đề án, dự án, giải pháp phát triển văn hóa, VHNT, báo chí trong quân đội mang tính chiến lược, đồng bộ, toàn diện; phong phú và hiệu quả về nội dung, hình thức, tạo môi trường văn hóa tốt đẹp, lành mạnh trong các đơn vị quân đội, gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; nâng cao chất lượng đời sống văn hóa tinh thần cho bộ đội. Xây dựng và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, chú trọng sáng tác, quảng bá các tác phẩm về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; sáng tạo nhiều tác phẩm, công trình văn hóa, VHNT, báo chí có giá trị cao về nội dung tư tưởng và nghệ thuật. Bám sát đề tài LLVT và chiến tranh cách mạng, khắc họa đậm nét hình ảnh cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới.

Tổ chức các hoạt động biểu diễn nghệ thuật, giao lưu văn hóa, đẩy mạnh các hoạt động văn hóa đối ngoại quốc phòng, qua đó tuyên truyền những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc, truyền thống vẻ vang của LLVT trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Việc tổ chức các hoạt động trọng điểm về văn hóa, VHNT, báo chí quân đội gắn với các sự kiện chính trị, các ngày kỷ niệm lớn của đất nước, quân đội giai đoạn 2021-2025, góp phần xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị.

ANH THẢO