Để công tác tuyển sinh đạt mục tiêu đặt ra, lãnh đạo Bộ VHTTDL đề nghị các đơn vị chức năng, các cơ sở đào tạo trực thuộc bộ tập trung đi sâu vào chất lượng nguồn tuyển, không chạy theo số lượng, hướng tới đào tạo bảo đảm chất lượng cao, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu về nhân lực phát triển ngành; chú trọng đến các ngành hiếm, ngành truyền thống cần bảo tồn. Bên cạnh đó, các cơ sở đào tạo cần bám sát các đề án đã được Thủ tướng Chính phủ và Bộ VHTTDL phê duyệt, đặc biệt quan tâm tới những ngành nghề khó tuyển sinh như thể thao thành tích cao, nghệ thuật cổ điển…

VIỆT LAM