Theo ông Hoàng Bình Quân, để thực hiện thành công tầm nhìn phát triển đã đề ra, Đại hội lần thứ XIII xác định 12 định hướng chiến lược phát triển đất nước trong thời kỳ 2021-2030, cụ thể hóa ở hệ thống 6 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm và bổ sung nội hàm của 3 đột phá chiến lược cho phù hợp với giai đoạn phát triển mới.

Về chủ trương, chính sách đối ngoại, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Hoàng Bình Quân cho biết, Đại hội lần thứ XIII của Đảng khẳng định chủ trương chung là: Tiếp tục thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ đối ngoại; Việt Nam là bạn, là đối tác tin cậy và là thành viên tích cực, có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế. Bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia, dân tộc trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế, bình đẳng, hợp tác cùng có lợi.

leftcenterrightdel
Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Hoàng Bình Quân thông báo tới Đoàn Ngoại giao và các tổ chức quốc tế tại Hà Nội kết quả Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Hoàng Bình Quân cũng thông báo tới đoàn ngoại giao và các tổ chức quốc tế về kết quả bầu cử Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII, nhấn mạnh, công tác nhân sự được tiến hành “công khai, dân chủ, chặt chẽ, khoa học”. Trong số 200 ủy viên Trung ương được bầu, có 19 đồng chí nữ, đây là một chỉ tiêu khó phấn đấu, là nỗ lực từ nhiều năm của Đảng Cộng sản Việt Nam. 

Ông Hoàng Bình Quân cho biết, Đại hội XIII của Đảng nhận được 368 thư, điện, chúc mừng từ 167 chính đảng, 18 Đảng bộ, cơ quan của các Đảng, các nước; 6 tổ chức khu vực và quốc tế; 130 tổ chức chính trị, xã hội, hữu nghị nhân dân; 26 cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài tại Việt Nam và 21 cá nhân từ 93 quốc gia các cơ quan ngoại giao nước ngoài tại Việt Nam. Điều này thể hiện sự ủng hộ, tình cảm, tình đoàn kết, hữu nghị, hợp tác với Đảng, đất nước và nhân dân Việt Nam, là sự cổ vũ, động viên to lớn với quyết tâm của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân Việt Nam. 

Đặc biệt, ông Hoàng Bình Quân thông báo, các văn kiện của Đại hội XIII sẽ được dịch ra 7 thứ tiếng khác nhau và gửi tới các đại sứ, đại biện, trưởng đại diện các tổ chức quốc tế tại Việt Nam.

Tại Hội nghị thông báo kết quả Đại hội lần thứ XIII của Đảng do Ban Đối ngoại Trung ương tổ chức, đại diện Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ đã chúc mừng thành công của Đại hội lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam; bày tỏ sự ủng hộ đối với các mục tiêu phát triển của Việt Nam, mong muốn tăng cường kết nối giữa các quốc gia trong cộng đồng Pháp ngữ, đặc biệt là học hỏi kinh nghiệm, nỗ lực phát triển của Việt Nam, nhất là đối với các nước thành viên của tổ chức ở châu Phi.

Tin, ảnh: MỸ HẠNH