5 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố đã đoàn kết, năng động, sáng tạo, vượt qua nhiều khó khăn thử thách, triển khai thực hiện hiệu quả nhiều chính sách, giải pháp phù hợp với thực tiễn và đạt được những thành tựu quan trọng.

Nhiệm kỳ 2015-2020, thành phố đã đạt được nhiều kết quả tốt đẹp, toàn diện trong các nhiệm vụ: Xây dựng và chỉnh đốn Đảng, giữ vững thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân và vai trò đầu tàu, là trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước. Đảng bộ thành phố đã hoàn thành 12/14 chỉ tiêu trong nhiệm kỳ, trong đó 3 chỉ tiêu vượt kế hoạch. Công tác quy hoạch, quản lý, phát triển hạ tầng và dịch vụ đô thị đạt kết quả thiết thực. Văn hóa-xã hội, y tế, giáo dục-đào tạo, khoa học-công nghệ tiếp tục phát triển. Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19 quyết liệt, hiệu quả. Chất lượng cuộc sống người dân tiếp tục được nâng lên...

leftcenterrightdel
 Một góc TP Hồ Chí Minh hiện đại hôm nay.

Công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và đạo đức được Đảng bộ thành phố đặc biệt chú trọng. Nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng được giữ vững, duy trì chặt chẽ và có nhiều đổi mới. Toàn đảng bộ nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình, nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng, tiến hành kiểm điểm, xử lý kỷ luật đối với các tổ chức đảng và đảng viên vi phạm, đấu tranh ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, những biểu hiện “tự diễn biến", "tự chuyển hóa” trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu các cấp. Đảng bộ thành phố cũng rất quan tâm đến công tác đào tạo đội ngũ cán bộ, có chiến lược xây dựng nguồn cán bộ trước mắt và lâu dài, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và phát triển của thành phố.

Từ năm 2015 đến nay, Đảng bộ thành phố đã có nhiều chủ trương, biện pháp mang tính đột phá để lãnh đạo nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội. Tổng sản phẩm của địa phương (GRDP) tăng bình quân 8,3%/năm, tỷ trọng kinh tế thành phố trong kinh tế cả nước tiếp tục tăng, đến năm 2020 chiếm gần 23% GDP cả nước, khẳng định là đầu tàu kinh tế của khu vực và toàn quốc. Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp giai đoạn 2016-2020 ước tăng bình quân 7,86%/năm, giá trị gia tăng công nghiệp chiếm 16% toàn ngành, đứng đầu cả nước.

Thời gian qua, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của thành phố tiếp tục được giữ vững; nhận thức của cấp ủy, lãnh đạo các ngành, cơ quan, đơn vị và cán bộ, đảng viên về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội đã được nâng lên. Hoạt động đối ngoại và hợp tác quốc tế của thành phố được triển khai sâu rộng, hiệu quả và đồng bộ trên các lĩnh vực, đóng góp tích cực vào việc thu hút và tranh thủ các nguồn lực bên ngoài phục vụ cho sự phát triển toàn diện, hội nhập khu vực và quốc tế.

Đại hội Đảng bộ TP Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ thông qua mục tiêu phát triển tổng quát giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn đến năm 2030 là “Tăng cường xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, xứng đáng với niềm tin của nhân dân; phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, nghĩa tình; phát huy hiệu quả mọi nguồn lực và tận dụng thời cơ cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, giữ vững ổn định chính trị-xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh; không ngừng đổi mới, sáng tạo, nâng cao năng suất lao động, năng lực cạnh tranh; xây dựng thành phố thông minh, phát triển nhanh, bền vững, giữ vững vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước; đẩy mạnh phát triển văn hóa, tiến bộ, công bằng xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội, xây dựng gia đình hạnh phúc; vì cả nước, cùng cả nước, vì hạnh phúc của nhân dân; là một trung tâm kinh tế, văn hóa, giáo dục-đào tạo và khoa học-công nghệ có sức lan tỏa cao của cả nước và khu vực Đông Nam Á”.

Ngoài các mục tiêu, tầm nhìn phát triển kinh tế-xã hội, nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ TP Hồ Chí Minh sẽ tập trung đi sâu vào nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh; đoàn kết nội bộ, xây dựng tổ chức chính quyền, các tổ chức chính trị vững mạnh và quan tâm hơn nữa đến văn hóa, đối ngoại, phát triển con người và nguồn nhân lực chất lượng cao; dũng cảm nhận và khắc phục hiệu quả những thiếu sót, khuyết điểm. 

Hiện nay, kỳ vọng của cả nước đối với sự phát triển của TP Hồ Chí Minh là rất lớn. Vì thế, thành phố tiếp tục phấn đấu đi đầu trong hoạt động đổi mới sáng tạo, nghiên cứu và phát triển. 5 năm tới, TP Hồ Chí Minh sẽ tập trung vào các nhiệm vụ: Phát triển kinh tế nhanh và bền vững trên cơ sở ứng dụng mạnh mẽ khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và tăng năng suất lao động; phát triển văn hóa-xã hội đồng bộ với phát triển kinh tế, làm nền tảng cho thành phố phát triển bền vững; phát huy hiệu quả mọi nguồn lực phát triển hệ thống hạ tầng đô thị đồng bộ; bảo đảm quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống; đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại và hợp tác quốc tế. Thành phố cũng thực hiện tốt “Bốn chương trình phát triển TP Hồ Chí Minh giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn đến năm 2030” là: Đột phá đổi mới quản lý; đột phá phát triển cơ sở hạ tầng; đột phá phát triển nhân lực và văn hóa; trọng điểm phát triển doanh nghiệp, khởi nghiệp sáng tạo và phát triển sản phẩm chủ lực. Bên cạnh đó, thành phố cũng phấn đấu khắc phục nhanh, hiệu quả những thiếu sót, khuyết điểm và các mặt hạn chế để phát triển nhanh hơn, vững chắc hơn.  

Hơn 44 năm tự hào được mang tên Bác Hồ kính yêu, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP Hồ Chí Minh tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, bất khuất, đoàn kết, thống nhất, năng động, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu bền bỉ, vượt lên khó khăn, thách thức, huy động hiệu quả các nguồn lực với tư duy mới, cách làm mới phù hợp với thực tiễn của thành phố, của đất nước và khu vực để đạt được những thành tựu to lớn trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại... Đó là mục tiêu phấn đấu, là khát vọng của lãnh đạo và người dân thành phố, cũng là sự mong mỏi của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân đối với TP Hồ Chí Minh.

Bài và ảnh: LÊ PHI HÙNG