Những năm qua, quán triệt sâu sắc đường lối đổi mới của Đảng và với chủ trương đúng đắn, tư duy, cách làm sáng tạo, cùng sự nỗ lực của toàn dân, Phú Thọ đã phát huy tốt nội lực, tiềm năng, thế mạnh, có sự phát triển khá toàn diện, vững chắc, tạo điều kiện thuận lợi để tỉnh xây dựng KVPT ngày càng vững chắc.

Nghị quyết Đại hội XII của Đảng xác định: Tăng cường sức mạnh quốc phòng, an ninh (QPAN) cả về tiềm lực và thế trận; xây dựng KVPT tỉnh, thành phố vững mạnh; xây dựng "thế trận lòng dân" vững chắc trong thực hiện chiến lược bảo vệ Tổ quốc. Quán triệt tinh thần đó, Tỉnh ủy Phú Thọ xác định: Xây dựng KVPT là nhiệm vụ trọng yếu trong hoạt động lãnh đạo của địa phương, từ đó đề ra nhiều chủ trương, giải pháp lãnh đạo sát, đúng. Theo đó, Tỉnh ủy lãnh đạo xây dựng các tiềm lực KVPT theo hướng toàn diện, tập trung, có trọng tâm, trọng điểm, sát với điều kiện thực tiễn. Trong đó, đặc biệt quan tâm chăm lo xây dựng hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở vững mạnh; tập trung chỉ đạo xây dựng cơ sở xã, phường, cụm quân sự, quốc phòng an toàn, làm chủ, sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ); thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội và các chính sách xã hội tại địa phương. Trên cơ sở đó, phát huy cao độ tinh thần chủ động, tích cực, tự lực, tự cường, xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc, tạo sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân trong thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH) gắn kết chặt chẽ với tăng cường củng cố QPAN và ngược lại; từng bước quy hoạch và đầu tư xây dựng các KVPT then chốt, căn cứ chiến đấu, căn cứ hậu phương tỉnh, huyện, xác định các mục tiêu trọng yếu về chính trị, quân sự, an ninh, kinh tế cần tập trung bảo vệ... Cùng với đó, Tỉnh ủy ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng KVPT với hệ thống giải pháp đồng bộ, trong đó coi trọng xây dựng tiềm lực chính trị, tinh thần trong xây dựng KVPT tỉnh. Các cấp, các ngành tổ chức triển khai nghị quyết, các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của tỉnh bảo đảm thiết thực, cụ thể, gắn với tình hình thực tế của địa phương, cơ quan, đơn vị và theo chức năng, nhiệm vụ.

Tỉnh ủy đặt lên hàng đầu công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho các cấp, các ngành, LLVT và nhân dân đối với nhiệm vụ xây dựng KVPT. Theo đó, đã chỉ đạo làm tốt công tác bồi dưỡng kiến thức QPAN cho các đối tượng. Ngoài việc cử cán bộ đi bồi dưỡng kiến thức QPAN theo chỉ tiêu trên giao, tỉnh chủ động tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức QPAN cho cán bộ, đảng viên theo phân cấp. Đối với cấp ủy, chính quyền địa phương và cán bộ chủ chốt các cấp đi sâu vào những nội dung cơ bản về xây dựng nền quốc phòng toàn dân (QPTD), xây dựng thế trận QPTD gắn với thế trận an ninh nhân dân (ANND), xây dựng KVPT; kết hợp phát triển KT-XH với tăng cường QPAN; tổ chức phòng thủ dân sự, động viên quốc phòng. Những năm qua, tỉnh tổ chức bồi dưỡng kiến thức QPAN cho 307.238 đồng chí; 5.780 lượt chức sắc, chức việc tôn giáo; 1.372 lượt già làng, trưởng bản; 305.199 lượt học sinh, sinh viên. Mặt khác, đã phát huy tốt vai trò của đội ngũ giáo viên, báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành pháp luật Nhà nước, Luật Quốc phòng, Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Dân quân tự vệ (DQTV), Pháp lệnh về lực lượng Dự bị động viên (DBĐV).

Công tác xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh (TSVM) theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và XII trong toàn Đảng bộ được duy trì thường xuyên, nghiêm túc, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng được nâng lên. Toàn tỉnh có 18 đảng bộ trực thuộc, 782 tổ chức cơ sở đảng, 5.505 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở với hơn 102.000 đảng viên. Qua đánh giá phân tích chất lượng tổ chức đảng, đảng viên hằng năm có hơn 71,2% tổ chức đảng đạt TSVM, hơn 85% đảng viên trở lên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Công tác phát triển đảng viên nói chung, nhất là trong lực lượng DQTV, DBĐV được quan tâm, chú trọng; tỷ lệ đảng viên trong dân quân đạt 21,81%, tự vệ đạt 56,55%, DBĐV đạt 12,2%. Công tác kiểm tra, giám sát coi trọng đối tượng cấp ủy, cán bộ chủ chốt, đặc biệt là người đứng đầu trong nhiệm vụ xây dựng KVPT tỉnh. Từ năm 2008 đến nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiến hành 24 cuộc kiểm tra đối với 205 tổ chức đảng và 29 đảng viên; giám sát 10 cuộc đối với 120 tổ chức đảng và 20 đảng viên.

Hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở thường xuyên được củng cố, kiện toàn, bảo đảm nguyên tắc và đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. Năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức điều hành xây dựng và hoạt động của KVPT, nhất là trong phòng, chống “diễn biến hòa bình”, gây rối, bạo loạn lật đổ của các cấp được nâng lên, góp phần đấu tranh, ngăn chặn, làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn "diễn biến hòa bình", bạo loạn, lật đổ của các thế lực thù địch, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi để phát triển KT-XH. Hoạt động của chính quyền ở cơ sở đã phát huy hiệu quả công tác quản lý, điều hành, phong cách, ý thức trách nhiệm, lề lối làm việc theo hướng sát dân, phục vụ nhân dân. Các ban, ngành, đoàn thể và lực lượng quân sự, công an thường xuyên tổ chức các tổ, đội công tác tăng cường về cơ sở, bám địa bàn, bám dân; phát huy tốt vai trò của lực lượng DQTV, phối hợp với các lực lượng thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở cơ sở; là lực lượng nòng cốt trong tuyên truyền, vận động nhân dân xây dựng địa bàn vững mạnh, góp phần xây dựng nền QPTD gắn với thế trận ANND trong KVPT ngày càng vững chắc.

Tập trung xây dựng lực lượng bộ đội thường trực theo hướng "Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại"; lực lượng DQTV được tổ chức “vững mạnh, rộng khắp”; quản lý chặt chẽ lực lượng DBĐV, biên chế sắp xếp đúng, đủ. Lực lượng công an tổ chức, biên chế theo hướng tinh gọn. Công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ hoàn thành 100% chỉ tiêu, chất lượng ngày càng được nâng lên gắn với xây dựng lực lượng DBĐV, tạo nguồn cán bộ cơ sở và tạo nguồn phát triển đảng. Chỉ đạo các đơn vị LLVT xây dựng và triển khai thực hiện nghiêm túc kế hoạch huấn luyện, diễn tập cho các đối tượng; nâng cao năng lực, trình độ, khả năng hiệp đồng, SSCĐ của các đơn vị LLVT. Kết quả huấn luyện, diễn tập hằng năm 100% đạt yêu cầu, có 75-80% khá, giỏi, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng KVPT tỉnh trong tình hình mới.

Thời gian tới, Tỉnh ủy Phú Thọ xác định tiếp tục tập trung lãnh đạo xây dựng tiềm lực chính trị, tinh thần, xây dựng KVPT tỉnh ngày càng vững chắc bằng hệ thống chủ trương, giải pháp đồng bộ, quyết liệt. Kết hợp phát triển KT-XH với bảo đảm QPAN; xây dựng tỉnh thành KVPT ổn định về chính trị, giàu về kinh tế, mạnh về QPAN; xây dựng LLVT tỉnh vững mạnh toàn diện. Thực hiện đồng bộ quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng, bố trí sắp xếp đội ngũ cán bộ các cấp, các ngành, LLVT có cơ cấu hợp lý, chất lượng cao. Phát huy vai trò, hiệu quả của ban chỉ đạo KVPT, tham mưu tích cực cho cấp ủy, chính quyền cùng cấp xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung, biện pháp xây dựng và hoạt động của KVPT. Tăng cường kiểm tra, giám sát; định kỳ sơ kết, tổng kết công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng KVPT. Kết hợp hiệu quả, chặt chẽ giữa phát triển kinh tế, văn hóa-xã hội với củng cố QPAN; nắm chắc tình hình, giải quyết kịp thời, dứt điểm những khó khăn, vướng mắc, bức xúc ngay tại cơ sở, bảo đảm tốt an sinh xã hội, không để các phần tử xấu lợi dụng, kích động gây phức tạp về an ninh, trật tự.

Đẩy mạnh phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa mới ở khu dân cư, giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, kiên quyết bài trừ tập tục lạc lậu, mê tín dị đoan. Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, chăm lo phát triển văn hóa-xã hội, giáo dục, y tế, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, gắn với bảo đảm chính sách QPAN và các chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới. Nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân, phát huy tốt vai trò, trách nhiệm, hướng mạnh về cơ sở, tăng cường củng cố, xây dựng khối đoàn kết toàn dân, thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển KT-XH theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra.

BÙI MINH CHÂU

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ