Trong thành quả chung đó, Tổng cục Chính trị (TCCT) và ngành chính trị toàn quân có những đóng góp quan trọng, quyết định đối với công tác tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn nâng cao hiệu quả hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị (CTĐ, CTCT), làm cho CTĐ, CTCT trở thành “linh hồn, mạch sống” của quân đội; góp phần giữ vững, tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với quân đội.

Đặc biệt, trong năm 2018, toàn quân tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của trên. TCCT luôn bám sát nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, làm tốt chức năng tham mưu chiến lược, chỉ đạo, hướng dẫn toàn quân triển khai toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, hoàn thành toàn diện nội dung, chương trình, kế hoạch CTĐ, CTCT, trong đó nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt, có nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc. Đã chủ động tham mưu với Đảng, Quân ủy Trung ương (QUTƯ) xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục chính trị; chủ động thông tin, tuyên truyền, định hướng nhận thức, dư luận cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trước những vấn đề mới, phức tạp, nhạy cảm; đấu tranh chống “diễn biến hòa bình”, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong quân đội. Chấp hành nghiêm nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt Đảng; năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng; chất lượng đội ngũ đảng viên được nâng lên. Chủ động tiến hành kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng nghiêm minh, tạo sự đồng thuận cao. Có nhiều giải pháp giải quyết số lượng, điều chỉnh cơ cấu, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật, bảo đảm an ninh, an toàn; đổi mới hình thức, nâng cao chất lượng công tác dân vận và triển khai thực hiện tốt công tác chính sách, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Hoạt động của các tổ chức quần chúng thiết thực, hiệu quả. Tình hình chính trị, tư tưởng toàn quân ổn định; cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, trách nhiệm chính trị cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Thời gian tới, tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến nhanh, phức tạp. Trong nước, những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của công cuộc đổi mới; nhất là những kết quả tích cực trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; đấu tranh phòng, chống tham nhũng thời gian vừa qua đã góp phần củng cố lòng tin của nhân dân và cán bộ, chiến sĩ quân đội với Đảng, mang lại hiệu ứng tốt đối với nhiệm vụ xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị. Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi cơ bản, vẫn còn không ít khó khăn, thách thức; các thế lực thù địch, phản động tiếp tục đẩy mạnh chiến lược “diễn biến hòa bình”, thực hiện âm mưu “phi chính trị hóa” quân đội với những thủ đoạn hết sức tinh vi, xảo quyệt, nhằm tách quân đội ra khỏi sự lãnh đạo của Đảng; xuyên tạc, lôi kéo, làm cho cán bộ, chiến sĩ xa rời mục tiêu, lý tưởng chiến đấu, giảm sút niềm tin vào Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa.

Năm 2019 là năm các cấp ủy, tổ chức đảng trong toàn Đảng bộ Quân đội chuẩn bị đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; có nhiều hoạt động kỷ niệm các ngày lễ, sự kiện quan trọng của đất nước và quân đội, như: Kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và 50 năm Ngày mất của Người; 75 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam và 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân... Trong khi đó, việc điều chỉnh tổ chức lực lượng, tinh giản biên chế; đổi mới, sắp xếp, cổ phần hóa các doanh nghiệp quân đội; nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc cũng như đòi hỏi khách quan của quá trình đổi mới toàn diện; tích cực, chủ động hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng của đất nước; yêu cầu xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại đặt ra những vấn đề mới trong công tác nghiên cứu, tham mưu, chỉ đạo chiến lược về CTĐ, CTCT đối với toàn quân, nhất là công tác nắm, dự báo tình hình; tổ chức quán triệt nhiệm vụ, tuyên truyền, giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng, bảo vệ chính trị nội bộ; xây dựng tinh thần cảnh giác cách mạng, ý thức chấp hành pháp luật, kỷ luật cho bộ đội. Để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động CTĐ, CTCT, cần coi trọng thực hiện tốt một số nội dung, giải pháp sau:

Một là, giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với quân đội. Đây là giải pháp then chốt, quyết định, có tính bao trùm, xuyên suốt quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Quân đội ta. Sự lãnh đạo đúng đắn, tài tình của Ðảng là nhân tố quyết định sự vững mạnh, trưởng thành, chiến đấu và chiến thắng của QÐND Việt Nam. Ðảng ta luôn trung thành và nắm vững bản chất khoa học, cách mạng của Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, vận dụng sáng tạo các quy luật vận động, phát triển của xã hội, các quy luật của chiến tranh để đề ra đường lối chính trị, đường lối quân sự, quốc phòng, đường lối chiến tranh nhân dân, xây dựng LLVT và QÐND. Sự lãnh đạo của Ðảng không chỉ quyết định bản chất giai cấp công nhân, tính nhân dân, tính dân tộc và mục tiêu, lý tưởng chiến đấu vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội của quân đội, mà còn quyết định các nguyên tắc tổ chức hoạt động, các mối quan hệ của quân đội đối với Ðảng, Nhà nước, với Tổ quốc và nhân dân. Ðảng trực tiếp lãnh đạo công tác cán bộ và tiến hành CTĐ, CTCT trong QÐND Việt Nam; lãnh đạo việc xây dựng và phát triển nền khoa học, công nghệ, nghệ thuật quân sự Việt Nam; xây dựng tổ chức biên chế, trang bị vũ khí, kỹ thuật và công tác hậu cần quân đội...

Hai là, thường xuyên chăm lo, xây dựng Đảng bộ Quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Chăm lo xây dựng mối quan hệ đoàn kết, thống nhất trong từng cấp ủy, tổ chức đảng và toàn Đảng bộ Quân đội; chấp hành nghiêm nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng, đi đôi với đổi mới phong cách, phương pháp lãnh đạo. Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên vững về chính trị, gương mẫu về phẩm chất đạo đức, lối sống, có cơ cấu hợp lý, chất lượng cao, thích ứng tốt với sự phát triển của tình hình, đáp ứng mục tiêu, yêu cầu xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Đặc biệt, chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược, cán bộ quân sự địa phương tham gia tỉnh ủy, thành ủy; chuẩn bị tốt nhân sự cho đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 51 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 513 của Đảng ủy Quân sự Trung ương (nay là QUTƯ). Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và bảo vệ chính trị nội bộ; thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, khóa XII trong Đảng bộ Quân đội và toàn quân. Kiên quyết đấu tranh phê phán các quan điểm sai trái, bác bỏ các luận điểm thù địch, phản động; đấu tranh với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa". Chỉ đạo cấp ủy, tổ chức đảng các cấp xem xét, xử lý nghiêm các trường hợp cán bộ, đảng viên vi phạm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Đảng, kỷ luật quân đội; không để một vài vụ việc cụ thể làm ảnh hưởng đến uy tín của quân đội; phải đặc biệt giữ vững niềm tin yêu của nhân dân đối với quân đội.

Ba là, coi trọng phát huy vai trò, hiệu quả của hoạt động CTĐ, CTCT. Cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp cần quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác: Tư tưởng, tổ chức, cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ, dân vận, chính sách, quần chúng; đề cao dân chủ, kỷ cương, kỷ luật; giữ vững đoàn kết nội bộ. Các cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục nghiên cứu, quán triệt sâu sắc, triển khai thực hiện tốt Chương trình hành động của QUTƯ thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 3-6-2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI “Về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”; tích cực đổi mới nội dung, đa dạng hóa hình thức công tác dân vận phù hợp với từng địa bàn, loại hình đơn vị. Toàn quân tập trung nâng cao hiệu quả hoạt động CTĐ, CTCT trong các nhiệm vụ; trọng tâm là nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập, SSCĐ, xây dựng đơn vị, công tác quân sự, quốc phòng địa phương; phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm, cứu hộ cứu nạn và nhiệm vụ tham gia Gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc... Để thực hiện tốt điều đó, cấp ủy, chỉ huy các đơn vị phải chăm lo xây dựng cơ quan chính trị, đội ngũ cán bộ chính trị vững mạnh về mọi mặt, nhất là khả năng tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước, QUTƯ, Bộ Quốc phòng những vấn đề chiến lược, nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với nhiệm vụ xây dựng QĐND, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, bảo vệ Tổ quốc.

Bốn là, tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ và chủ động đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ vững chắc trận địa tư tưởng của Đảng trong quân đội. Các cấp ủy phải thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ; chú trọng bảo vệ tổ chức, con người an toàn tuyệt đối về chính trị; phòng, chống sự xâm nhập, móc nối, cài cắm, lộ lọt thông tin. Chủ động đấu tranh làm thất bại chiến lược “diễn biến hòa bình”, âm mưu “phi chính trị hóa” quân đội của các thế lực thù địch; từ đó phòng, chống có hiệu quả những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Các cơ quan báo chí quân đội tiếp tục chủ động triển khai những bài viết có tính lý luận, tính chiến đấu cao, kịp thời phản bác các quan điểm sai trái, kiên quyết bác bỏ những luận điệu xuyên tạc, kích động, đi đôi với khẳng định tính khoa học, cách mạng của Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, thành tựu của cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng, truyền thống tốt đẹp của dân tộc, của quân đội. Các đơn vị văn hóa-nghệ thuật quân đội tăng cường nghiên cứu, sáng tác nhiều tác phẩm có giá trị nghệ thuật, tính chính trị cao, theo đúng đường lối văn hóa của Đảng; tôn vinh hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Năm là, tích cực nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, làm cơ sở xác định, ban hành phương hướng, chủ trương, giải pháp tiến hành hoạt động CTĐ, CTCT trong tình hình mới. Thực tiễn hiện nay đã và đang đặt ra yêu cầu khách quan phải nghiên cứu, tổng kết, đúc rút bài học kinh nghiệm để không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động CTĐ, CTCT. Sự nghiệp xây dựng quân đội, tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ Tổ quốc đang đặt ra nhiều yêu cầu hết sức mới cả về phương diện lý luận và thực tiễn cần được nghiên cứu, luận giải thấu đáo, góp phần hoàn thiện hệ thống lý luận cơ bản chỉ đạo hoạt động CTĐ, CTCT. Chính vì vậy, công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận càng phải được quan tâm đúng mức. Đó là nhiệm vụ quan trọng, cấp thiết đối với toàn quân, trước hết của các cơ quan nghiên cứu, học viện, nhà trường quân đội, nhằm giúp cho QUTƯ, Bộ Quốc phòng, trực tiếp là TCCT có cơ sở để xác định hệ thống giải pháp nâng cao hiệu quả CTĐ, CTCT, xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả tham mưu, chỉ đạo hoạt động CTĐ, CTCT chính là góp phần quan trọng, có ý nghĩa quyết định đến thực hiện nhiệm vụ xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị, làm cơ sở để nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân; bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa; giữ gìn hòa bình, ổn định, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế để phát triển đất nước.

LÊ NGUYỄN HÀ CHI