Năm 2018-năm bản lề thực hiện nghị quyết, kinh tế-xã hội (KT-XH) của thành phố phát triển tích cực, tổng giá trị sản xuất (giá so sánh năm 2010) đạt hơn 50.397 tỷ đồng, tăng 16,7% so với cùng kỳ năm 2017; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng (tỷ trọng ngành công nghiệp-dịch vụ chiếm 99,3%; nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản chiếm 0,7%); thu ngân sách nhà nước đạt hơn 2.813 tỷ đồng, bằng 127% dự toán tỉnh giao, tăng 61% so với cùng kỳ; thành phố được công nhận hoàn thành xây dựng nông thôn mới; các công trình, dự án trọng điểm được triển khai bảo đảm tiến độ, phát huy hiệu quả. 6 tháng đầu năm 2019, thành phố tiếp tục đạt được những kết quả đáng khích lệ trên tất cả lĩnh vực: Kinh tế tăng trưởng khá (tổng giá trị sản xuất tăng 17,8% so với cùng kỳ); các lĩnh vực văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế có nhiều tiến bộ; an sinh xã hội được bảo đảm; công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được chú trọng, có nhiều đổi mới, tạo động lực phấn đấu cho cán bộ, đảng viên; công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền và các ngành bảo đảm hiệu lực, hiệu quả tốt; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng cao; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,76%... Những kết quả tích cực nói trên tạo cơ sở vững chắc để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố tiếp tục phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố gắn với thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp.

Thời gian còn lại của nhiệm kỳ, phát huy tinh thần đoàn kết thống nhất trong toàn đảng bộ, tính tích cực, chủ động, sự đồng tình, ủng hộ của nhân dân, Đảng bộ thành phố và Ban Thường vụ Thành ủy Vĩnh Yên tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ các giải pháp nhằm hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố đề ra, nhất là phát triển kinh tế theo hướng tăng trưởng bền vững, với tốc độ hợp lý; khai thác hiệu quả các nguồn lực để đầu tư xây dựng và phát triển đô thị đồng bộ, hiện đại, phấn đấu hoàn thành mục tiêu xây dựng TP Vĩnh Yên cơ bản đạt các tiêu chí đô thị loại I vào năm 2020.

Để hoàn thành nhiệm vụ chính trị mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra, theo lãnh đạo Thành ủy Vĩnh Yên, địa phương sẽ tập trung vào một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu sau:

Thứ nhất, tập trung xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII; Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và các quy định của Đảng về nêu gương. Triển khai việc lấy phiếu tín nhiệm đối với lãnh đạo cấp ủy và cán bộ lãnh đạo trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội theo quy định, trên cơ sở đó đánh giá, rút kinh nghiệm để việc đánh giá cán bộ ngày càng đi vào thực chất.

Tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước của chính quyền các cấp; phát huy dân chủ và sức mạnh đoàn kết toàn dân và của cả hệ thống chính trị, trong đó, đặc biệt chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị, khóa XI; Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW (Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII); Đề án số 01-ĐA/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị giai đoạn 2016-2021; Nghị quyết số 18-NQ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy Vĩnh Yên về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên và xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh.

Thực hiện nghiêm quy hoạch cán bộ và tiến hành rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020-2025 và những năm tiếp theo, theo đúng phân cấp quản lý. Tiếp tục cụ thể hóa, thể chế hóa các nguyên tắc về công tác cán bộ, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ, chặt chẽ giữa các khâu; đẩy mạnh quy hoạch cán bộ và đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng cán bộ sau quy hoạch. Đổi mới phương thức tuyển chọn, bổ nhiệm cán bộ, nhất là người đứng đầu theo hướng công khai, dân chủ, minh bạch. Quan tâm lựa chọn, bổ sung cán bộ trẻ, cán bộ nữ vào Ban Thường vụ và các chức danh cán bộ chủ chốt cấp thành phố và cơ sở. Tổ chức thực hiện tốt kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và kế hoạch điều động, luân chuyển cán bộ, trong đó chú trọng lựa chọn cán bộ trẻ có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, được đào tạo cơ bản, luân chuyển xuống cơ sở để bồi dưỡng kinh nghiệm, tạo nguồn cán bộ lâu dài.

Thứ hai, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế, chú trọng phát triển kinh tế toàn diện về quy mô, chất lượng, ưu tiên phát triển thương mại, dịch vụ và các lĩnh vực phù hợp với yêu cầu của đô thị trung tâm tỉnh lỵ. Triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả các nghị quyết, kế hoạch phát triển KT-XH, các giải pháp đạt tiêu chí của đô thị loại I.

Thứ ba, bên cạnh việc phát triển đô thị, thành phố tập trung nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo một cách đồng bộ, toàn diện, đưa giáo dục và đào tạo TP Vĩnh Yên thành đơn vị dẫn đầu của tỉnh, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập của thành phố; xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị.

Thứ tư, phát huy sức mạnh tổng hợp trong công cuộc củng cố quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động nhằm thu hút, tập hợp, tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các nhiệm vụ chính trị, các phong trào thi đua nhằm phát triển KT-XH, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.

Thứ năm, tiếp tục chỉ đạo cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp từ thành phố tới cơ sở đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, tập trung vào các lĩnh vực nhạy cảm dễ phát sinh vi phạm; thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư của nhân dân đi đôi với giữ vững kỷ cương, xử lý nghiêm minh những vi phạm của tập thể, cá nhân, thường xuyên biểu dương khen thưởng, nêu gương người tốt việc tốt.

Thứ sáu, tích cực chuẩn bị những điều kiện tốt nhất, tổ chức thành công đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

PHƯƠNG HIỀN