Nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm của LLVT địa phương, Đại hội XII của Đảng xác định rõ: Chủ động xây dựng lực lượng DQTV và lực lượng DBĐV. Đẩy mạnh tuyên truyền trách nhiệm và nghĩa vụ của công dân về nhiệm vụ QPAN. 

Theo đó, các cấp, ngành, nhất là cấp xã, phường cần nhận thức đầy đủ, quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện thắng lợi tư tưởng chỉ đạo chiến lược của Đảng trong hoạt động thực tiễn. 

Trong giai đoạn cách mạng mới, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang tập trung cao độ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. Quá trình đó rất cần một môi trường hòa bình và ổn định về chính trị-xã hội và QPAN. Phát huy vai trò, trách nhiệm của lực lượng DQTV và DBĐV ở cơ sở về QPAN là đòi hỏi cấp thiết. Tuy nhiên, việc tuyên truyền, giáo dục trách nhiệm và nghĩa vụ công dân đối với nhiệm vụ QPAN có nơi chưa được thực hiện một cách bài bản, thống nhất và thường xuyên liên tục. Thực tiễn cho thấy, nhiều địa phương, việc triệu tập, tổ chức học tập chính trị, huấn luyện quân sự của lực lượng DQTV còn có những bất cập, kết quả chưa cao cả về số lượng người tham gia và chất lượng học tập, huấn luyện. Hiện tượng này có nguyên nhân khách quan là sự tác động của nền kinh tế thị trường. Chính hoạt động sản xuất kinh doanh trong môi trường cạnh tranh khốc liệt của kinh tế thị trường đã chi phối việc tham gia học tập chính trị, huấn luyện quân sự. Còn nguyên nhân chủ quan là do công tác tuyên truyền, giáo dục trách nhiệm, nghĩa vụ của các công dân đối với công tác QPAN còn nhiều hạn chế...

leftcenterrightdel
Toàn cảnh Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII. Ảnh: TTXVN.

Để nâng cao chất lượng công tác QPAN ở cơ sở, trước hết cần tăng cường giáo dục QPAN nhằm thống nhất nhận thức của các cấp, ngành, nhất là cấp xã, phường. Thống nhất về nhận thức tư tưởng là vấn đề cốt lõi trong hoạt động thực tiễn, nhận thức đúng thì hành động đúng và ngược lại. Vì vậy, cần tổ chức tốt việc tuyên truyền, giáo dục để nhân dân quán triệt sâu sắc tư tưởng chỉ đạo chiến lược kết hợp chặt chẽ kinh tế với QPAN, QPAN với kinh tế trong các kỳ đại hội của đảng, nhất là Nghị quyết số 28-NQ/TW (khóa XI) của Đảng về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới và Nghị quyết số 28-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa X) về ''Tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới''. Căn cứ vào công tác quy hoạch cán bộ theo từng thời kỳ, tổ chức tốt các lớp bồi dưỡng kiến thức QPAN cho đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp, các ngành; tích cực, chủ động nâng cao trình độ quản lý kinh tế-xã hội và QPAN cho đội ngũ cán bộ cấp xã, phường, các cấp ủy đảng cần xây dựng nghị quyết chuyên đề về tăng cường giáo dục QPAN cho cơ sở nhằm thường xuyên nâng cao nhận thức, thống nhất tư tưởng và hành động của mọi cán bộ, đảng viên về chủ trương chỉ đạo chiến lược của Đảng, kết hợp chặt chẽ giữa kinh tế với QPAN trong thời kỳ mới. 

Các cấp, các ngành địa phương cần xây dựng kế hoạch cụ thể và phối hợp chặt chẽ trong hệ thống chính trị để thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục về QPAN ở cơ sở. Đây là nội dung rất quan trọng vì bất cứ hoạt động gì đều phải có kế hoạch rõ ràng và sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ban, ngành trong hệ thống chính trị thì mới mang lại kết quả thiết thực. Thiếu một bản kế hoạch đã được xác định từ trước không thể thực hiện được sự phối hợp chặt chẽ giữa các bộ phận trong hệ thống chính trị của cấp tỉnh, huyện cho đến xã, phường. Do đó, cần xây dựng kế hoạch hoạt động tuyên truyền, giáo dục về QPAN cho các đối tượng nằm trong độ tuổi tham gia lực lượng DQTV, DBĐV trên địa bàn từ cấp tỉnh đến cấp xã, phường gắn với kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội hằng năm. Đồng thời, xác định rõ trách nhiệm của từng ban, ngành, các tổ chức chính trị-xã hội thuộc hệ thống chính trị, trong việc tham gia thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục quyền lợi, nghĩa vụ của công dân đối với nhiệm vụ QPAN ở cơ sở. Tổ chức phân công, phân nhiệm cho từng tập thể, cá nhân triển khai thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục theo kế hoạch đã xác định về quyền lợi, nghĩa vụ của mỗi công dân đối với nhiệm vụ QPAN.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, giáo dục về quyền lợi, nghĩa vụ của công dân đối với công tác QPAN ở cơ sở, các cấp, các ngành địa phương cần tăng cường kiểm tra, giám sát, xác định rõ trách nhiệm cho từng tổ chức, cán bộ, đảng viên; đồng thời xử lý nghiêm minh với những sai phạm, chống đối. Các cơ quan chức năng cần kiểm tra chặt chẽ kế hoạch, tiến độ thực hiện công tác tuyên truyền giáo dục về quyền lợi, nghĩa vụ của công dân đối với nhiệm vụ QPAN, tránh tình trạng kế hoạch vạch ra cụ thể, tỉ mỉ, nhưng thực hiện qua loa, đại khái. Các cấp ủy đảng cần kiểm tra, kiểm soát kỹ lưỡng những nội dung, biện pháp đã được thực hiện trong quá trình tuyên truyền, giáo dục cho công dân thuộc địa bàn lãnh đạo, chỉ đạo; chính quyền các cấp cần khen thưởng kịp thời những gương tốt, đồng thời xử phạt đúng người, đúng tội về việc thực hiện quyền lợi, nghĩa vụ của công dân đối với nhiệm vụ QPAN trong từng nhiệm vụ cụ thể.

Tuyên truyền, giáo dục QPAN ở cơ sở là một hoạt động không thể thiếu trong tình hình mới hiện nay. Những giải pháp được đề xuất có mối quan hệ rất chặt chẽ với nhau, trong một tổng thể thống nhất. Nếu được các cấp, các ngành, nhất là cấp xã, phường thực hiện đồng bộ, nhất quán sẽ thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục về quyền lợi, nghĩa vụ của công dân đối với QPAN ở cơ sở trong tình hình mới, góp phần xây dựng khu vực phòng thủ vững mạnh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

PGS, TS HOÀNG MINH THẢO