Để góp phần xây dựng khu vực biên giới của tỉnh phát triển toàn diện, trên cơ sở các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước, sự tham mưu của Đảng ủy, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Giang đã ban hành Nghị quyết "Về củng cố và nâng cao chất lượng của hệ thống chính trị ở cơ sở", cử cán bộ biên phòng tăng cường cho các xã, thị trấn biên giới của tỉnh. Trên cơ sở đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Giang đã phối hợp và chỉ đạo Đảng ủy, Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh xét chọn những cán bộ có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất, năng lực làm nhiệm vụ tăng cường cho các xã, thị trấn biên giới; phân công cán bộ nắm, quản lý, hướng dẫn, chỉ đạo cán bộ biên phòng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tăng cường về các xã, thị trấn khu vực biên giới công tác.

Từ năm 1999 đến nay, Tỉnh ủy Hà Giang đã phối hợp và chỉ đạo Đảng ủy, Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh cử 134 lượt sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp thuộc Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh  tăng cường cho các xã, thị trấn biên giới của tỉnh, giữ cương vị bí thư, phó bí thư đảng ủy xã, phó chủ tịch UBND xã phụ trách công tác quốc phòng, an ninh và tham mưu cho xã phát triển KT-XH, củng cố, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở trong sạch, vững mạnh. Tỉnh cũng định kỳ sơ kết đánh giá những kết quả đạt được, nguyên nhân, tồn tại yếu kém, rút ra bài học kinh nghiệm và đề ra phương hướng tiếp tục triển khai cho những năm tiếp theo. 

Trong những năm qua, BĐBP tỉnh Hà Giang đã phát huy tốt chức năng, vai trò là lực lượng nòng cốt, chuyên trách bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia và giúp nhân dân phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Cán bộ tăng cường xã, thị trấn biên giới đã khẳng định vị trí, vai trò của mình, thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ được giao. Thông qua đó dự báo, định hướng và giải quyết tốt các vấn đề phát sinh trên tuyến biên giới. Hầu hết đội ngũ cán bộ biên phòng tăng cường về các xã, thị trấn đều nắm chắc và thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, nhanh chóng tiếp cận làm chủ công việc, đoàn kết, gắn bó với cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương, phát huy hiệu quả trong tham gia xây dựng chính trị cơ sở; phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục; quản lý bảo vệ biên giới, quản lý cư dân trên biên giới, các đề án hợp tác kinh tế; củng cố quốc phòng, an ninh; xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững chắc ở khu vực biên giới.

Đội ngũ cán bộ là BĐBP tăng cường xã, thị trấn biên giới đã làm tốt việc tham mưu củng cố, duy trì hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở, đặc biệt là công tác xây dựng Đảng, như: Xây dựng quy chế làm việc của đảng ủy, HĐND, UBND xã; hướng dẫn chi bộ cơ sở nội dung xây dựng nghị quyết; quy trình, nội dung tổ chức sinh hoạt chi bộ; công tác quản lý, điều hành, giải quyết các công việc theo thẩm quyền của UBND xã và các ban, ngành, đoàn thể. 20 năm qua, đội ngũ cán bộ BĐBP tăng cường đã tham gia bồi dưỡng, tạo nguồn phát triển được 1.574  đảng viên mới; xóa 100% thôn, bản trắng không có đảng viên (từ cuối năm 2009). Hiện tại 34 xã, thị trấn biên giới của tỉnh có 34 đảng bộ cơ sở; qua phân loại hằng năm, các đảng bộ luôn đạt trong sạch, vững mạnh, tổ chức chính quyền, đoàn thể hoạt động có nhiều chuyển biến tích cực.

Trong tham gia phát triển kinh tế, đội ngũ cán bộ BĐBP tăng cường đã tham mưu cho địa phương xác định nhiều chủ trương đầu tư phát triển KT-XH, xây dựng nông thôn mới, xây dựng các đề án phát triển từng giai đoạn. Cùng các ngành chức năng chỉ đạo thâm canh tăng vụ, đưa cây con, giống mới vào sản xuất và chăn nuôi, vận động nhân dân vay vốn phát triển sản xuất theo hướng sản xuất hàng hóa; nhờ đó tỷ lệ hộ nghèo ở các xã, thị trấn khu vực biên giới Hà Giang giảm theo từng năm. Đã tham mưu cho địa phương triển khai thực hiện tốt phong trào tự quản đường biên, cột mốc và an ninh xóm, bản; thực hiện hiệu quả Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư”, chăm sóc sức khỏe nhân dân, góp phần nâng cao dân trí cho đồng bào các dân tộc trên địa bàn biên giới.

Đội ngũ cán bộ BĐBP tăng cường đã tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương, tham mưu thống nhất các chủ trương, biện pháp kết hợp giữa nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa-xã hội với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới trên địa bàn xã; ban hành nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ công tác biên phòng của địa phương, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn biên giới xây dựng, huấn luyện lực lượng dân quân, công an vững mạnh. Giải quyết tốt mối quan hệ giữa đảng ủy đồn biên phòng và cấp ủy, chính quyền, đoàn thể các xã, thị trấn; làm tốt công tác đối ngoại nhân dân, xây dựng khối đoàn kết thống nhất giữa các dân tộc ở khu vực biên giới.

Trên cơ sở những kết quả đạt được, để tiếp tục thực hiện tốt công tác cử cán bộ biên phòng tăng cường các xã, thị trấn biên giới, tỉnh Hà Giang tiếp tục quán triệt và thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước, Chính phủ về "Tăng cường chỉ đạo xây dựng và phát triển kinh tế-xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh ở các xã, phường biên giới, hải đảo". Hằng năm rà soát, nắm chắc chất lượng, bảo đảm đội ngũ cán bộ BĐBP tăng cường về các xã, thị trấn biên giới luôn có đủ phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực công tác, có tinh thần trách nhiệm cao để đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tiếp tục lựa chọn cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực tổ chức, có tác phong lãnh đạo và tác phong quần chúng; có trình độ, kiến thức, có khả năng hướng dẫn, giỏi thuyết phục và thực hành, để từng đồng chí khi về địa phương công tác được người dân và cán bộ chính quyền địa phương tín nhiệm. Tiếp tục tăng cường quản lý, giáo dục, nâng cao ý thức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm cho cán bộ tăng cường. Bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực cho cán bộ tăng cường về công tác xây dựng Đảng, công tác quản lý Nhà nước và năng lực chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, củng cố quốc phòng, an ninh.

Tiếp tục điều chỉnh, bổ sung các quy chế, quy định chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác của cán bộ biên phòng tăng cường xã, thị trấn biên giới. Kịp thời có chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, để cán bộ biên phòng tăng cường xã, thị trấn biên giới hoàn thành tốt hơn chức trách, nhiệm vụ được giao; góp phần xây dựng địa bàn các xã, thị trấn biên giới của tỉnh Hà Giang vững mạnh về chính trị, kinh tế, quốc phòng và an ninh.

TRIỆU TÀI VINH

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Giang