Ông cho rằng, để giải quyết vấn đề quan trọng này, trước hết cần tăng cường kiểm soát và tập huấn để bảo đảm rằng các sĩ quan chỉ huy Quân đội nhân dân Triều Tiên thế hệ mới có ý thức chính trị và quan điểm đạo đức đúng đắn. Cuộc họp trên nhấn mạnh rằng, tất cả các tổ chức đảng của Đảng Lao động Triều Tiên và thể chế chính trị của Quân đội nhân dân Triều Tiên cần thiết lập kỷ luật cách mạng và phẩm chất đạo đức, coi đây như nhiệm vụ chính hiện nay.

TTXVN