Theo Giáo sư Chuan Petkaew, những thành tựu nói trên có được là nhờ ổn định chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. “Sự ổn định chính trị đã trở thành ưu điểm xuyên suốt quá trình phát triển của Việt Nam, ưu điểm mà không phải quốc gia nào cũng có được. Tôi tin tưởng rằng, Đại hội lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ tiếp tục đề ra những định hướng đúng đắn giúp Việt Nam ngày càng phồn thịnh và khẳng định được tầm vóc quan trọng của mình trong việc giải quyết các vấn đề chung của khu vực cũng như thế giới”, Giáo sư Chuan Petkaew nhấn mạnh.

AN NGUYÊN