Đại hội đã thông qua dự thảo Điều lệ Liên đoàn Vật Việt Nam, báo cáo phương án, nhiệm vụ hoạt động trong thời gian tới, đồng thời bầu các chức danh chủ chốt của Ban Chấp hành Liên đoàn.

Tại đại hội, các đại biểu đã nhất trí bầu ông Lý Duy Thanh, Phó chủ tịch UBND huyện Gia Lâm (Hà Nội) làm Chủ tịch Liên đoàn Vật Việt Nam nhiệm kỳ 2019-2024; bầu 4 Phó chủ tịch Liên đoàn, trong đó ông Nguyễn Thế Long, Trưởng bộ môn Vật, Tổng cục Thể dục thể thao, là Tổng thư ký Liên đoàn. Tân Chủ tịch Liên đoàn Vật Việt Nam Lý Duy Thanh khẳng định: “Trong nhiệm kỳ 2019-2024, Ban Chấp hành Liên đoàn quyết tâm thực hiện nhiều mục tiêu trọng tâm, trong đó chú trọng việc tập hợp, đoàn kết, động viên các thành viên tham gia tập luyện, phát triển phong trào cũng như thành tích cao môn vật trong nước, huy động mọi nguồn lực để phát triển môn vật, tổ chức, quản lý các giải vật trong hệ thống quốc gia và quốc tế tại Việt Nam theo thẩm quyền”.

HỮU TRƯỞNG