Giáo sư Vladimir Kolotov khẳng định, những sự kiện lịch sử của cách mạng Việt Nam gắn liền với sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, hiệu ứng của Đảng Cộng sản Việt Nam đã tạo ra những nền tảng để nâng cao uy tín, tăng cường vị thế của Việt Nam.  

Giáo sư Vladimir Kolotov nêu rõ, Đảng Cộng sản Việt Nam đã thể hiện sự linh hoạt, khéo léo khi kịp thời đưa ra đường lối đổi mới. Ông nhấn mạnh, Việt Nam chưa bao giờ có được vị thế cao như hiện nay và điều này đạt được là nhờ Đảng Cộng sản Việt Nam đã tổ chức cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và phát triển đất nước.

 

TTXVN