Trung tướng ĐẶNG TRỌNG QUÂN, Chánh Thanh tra Bộ Quốc phòng: Xây dựng cơ chế đặc thù đối với công tác cải cách tư pháp

Nhiệm kỳ qua, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, chặt chẽ, đẩy mạnh thực hiện chiến lược cải cách tư pháp trong quân đội. Điển hình như: Quân ủy Trung ương đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan tư pháp tổ chức rà soát quy hoạch đội ngũ cán bộ, xây dựng kế hoạch giải quyết số lượng, tuyển dụng đào tạo cán bộ, nâng cao chất lượng công tác tuyển chọn, bổ nhiệm các chức danh tư pháp bảo đảm đúng quy trình, quy định, tiêu chuẩn. Lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nghiên cứu, xây dựng Đề án "Đổi mới tổ chức hoạt động của các cơ quan tư pháp trong quân đội" và quan tâm xây dựng mô hình trợ giúp pháp lý trong quân đội...

leftcenterrightdel
Trung tướng ĐẶNG TRỌNG QUÂN

Phát huy những kết quả đạt được, tôi mong rằng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, từ đó chủ động nghiên cứu, cụ thể hóa đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước để xây dựng cơ chế đặc thù đối với công tác cải cách tư pháp phù hợp với công tác quân sự, quốc phòng; kịp thời ban hành các văn bản quy phạm pháp luật bảo đảm đúng đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Tăng cường các hoạt động thanh tra, kiểm tra, giám sát, khắc phục kịp thời những hạn chế, thiếu sót trong công tác quân sự, quốc phòng. Gắn công tác cải cách tư pháp với đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) về xây dựng Đảng.

Bên cạnh đó, cấp ủy, chỉ huy các cấp cần quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả những mục tiêu, yêu cầu của chiến lược cải cách tư pháp, phòng, chống tham nhũng mà Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã xác định; nâng cao chất lượng các hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án, thanh tra; xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm, đồng thời không để oan, sai, lọt tội, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, quân nhân; tích cực đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và tội phạm... góp phần tạo sự đồng thuận, kỷ cương, đoàn kết, thống nhất cao; tăng cường củng cố lòng tin, uy tín của cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo, chỉ huy các cấp, xây dựng lực lượng vũ trang có môi trường sống, làm việc lành mạnh, an toàn.

-----------------

Thiếu tướng LÊ ĐĂNG DŨNG, Phó bí thư Đảng ủy, Quyền Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội: Nâng cao vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng trong doanh nghiệp quân đội

Dưới sự lãnh đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội (Viettel) đã tập trung lãnh đạo thực hiện thành công đề án tái cơ cấu tập đoàn giai đoạn 2016-2020 theo đúng đường lối, quan điểm của Đảng về phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, xây dựng mô hình doanh nghiệp nhà nước tinh, gọn, minh bạch, hiệu quả. Cơ chế vận hành quản trị tiên tiến, linh hoạt, tối ưu nguồn lực gắn với tổ chức đảng phù hợp, lãnh đạo xuyên suốt, toàn diện; là hình mẫu trong quản trị doanh nghiệp đối với tập đoàn kinh tế nhà nước.

leftcenterrightdel
Thiếu tướng LÊ ĐĂNG DŨNG

Cùng với đổi mới tổ chức bộ máy, mô hình tổ chức đảng được củng cố, kiện toàn thường xuyên, phù hợp, đáp ứng yêu cầu sản xuất, kinh doanh và quốc phòng, an ninh, với quan điểm giữ vững các nguyên tắc của Đảng và quy định của cấp trên, vận dụng thực hiện phù hợp với thực tiễn hoạt động của các đơn vị bảo đảm ở đâu có hoạt động sản xuất, kinh doanh ở đó có sự lãnh đạo của Đảng. Việc đổi mới, sắp xếp bộ máy gắn với xây dựng tổ chức đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ đã là cơ sở vững chắc, tạo nên sức mạnh quyết định để tập đoàn tiếp tục đạt được những thành công trong nhiệm kỳ qua.

Trong nhiệm kỳ tiếp theo, Viettel đã xây dựng chiến lược với 4 trụ hoạt động chính: Viễn thông (trong nước và quốc tế), nghiên cứu sản xuất công nghệ cao, chuyển đổi số, logistics và thương mại số. Để đáp ứng chiến lược đó, tập đoàn tiếp tục củng cố mô hình tổ chức, đặc biệt tập trung nguồn lực cho các lĩnh vực mới chuyển đổi số và logistics. Tập đoàn tiếp tục vận hành mô hình không tổ chức Hội đồng thành viên để nâng cao vai trò của Đảng ủy và các tổ chức đảng trong doanh nghiệp, bảo đảm sự lãnh đạo tuyệt đối của Đảng và giữ nghiêm kỷ luật quân đội. Chúng tôi hy vọng một số kinh nghiệm về đổi mới mô hình tổ chức của Viettel sẽ giúp các doanh nghiệp quân đội có thể áp dụng, củng cố tổ chức của mình để đạt được những thành công trong nhiệm kỳ mới, góp phần thực hiện thắng lợi chủ trương kết hợp kinh tế với quốc phòng-an ninh, quốc phòng-an ninh với kinh tế.

-----------------

Thiếu tướng KHÚC ĐĂNG TUẤN, Phó bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Binh chủng Thông tin liên lạc: Lấy công nghệ thông tin, viễn thông làm mũi nhọn

Tôi rất tán thành chủ trương “Xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, trong đó có một số quân chủng, binh chủng, lực lượng tiến thẳng lên hiện đại; phấn đấu từ năm 2030 xây dựng quân đội hiện đại” trong Báo cáo chính trị của QUTƯ trình đại hội. Bởi đây là giải pháp quan trọng trong chiến lược xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân vững mạnh, bảo đảm cho quân đội luôn ở thế chủ động và giữ vai trò là lực lượng nòng cốt trong thế trận chiến tranh nhân dân.

leftcenterrightdel
Thiếu tướng KHÚC ĐĂNG TUẤN

Những năm qua, QUTƯ, BQP đã kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước; quyết liệt chỉ đạo xây dựng, ban hành các chiến lược, nghị quyết, kết luận, đề án, dự án quan trọng. Qua đó, các quân chủng, binh chủng, lực lượng được đầu tư tiến thẳng lên hiện đại có bước phát triển vượt bậc cả về phạm vi, quy mô, trình độ, khả năng, tổ chức, lực lượng; đẩy mạnh điều chỉnh tổ chức theo vùng, miền, hướng chiến trường; được biên chế nhiều loại vũ khí, trang bị kỹ thuật thế hệ mới, hiện đại, tạo ra thế chủ động, đủ sức răn đe với các âm mưu, hành động xâm phạm chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

Được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, trực tiếp của QUTƯ, BQP, Binh chủng Thông tin liên lạc (TTLL) đã chủ động nghiên cứu, tham mưu, đề xuất quy hoạch, phát triển hệ thống TTLL quân sự, trọng tâm là xây dựng, đề xuất với BQP ban hành và triển khai Chiến lược phát triển hệ thống TTLL quân sự giai đoạn 2011-2020. Sau 10 năm thực hiện, hệ thống TTLL quân sự có bước phát triển mang tính đội phá, như: Hệ thống TTLL quân sự có sự phát triển ở cả 3 cấp chiến lược, chiến dịch, chiến thuật; được đầu tư nhiều trang bị khí tài TTLL mới, hiện đại, công nghệ ngang tầm với trình độ công nghệ của các nước trong khu vực, một số phương tiện ngang tầm các nước tiên tiến trên thế giới...

Theo tôi, thời gian tới, QUTƯ, BQP cần có nhiều giải pháp trong lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao; tập trung đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng hiện đại theo đúng phương châm lấy công nghệ thông tin, viễn thông làm mũi nhọn, nòng cốt; đi thẳng vào khoa học, công nghệ tiên tiến trong sửa chữa, nâng cấp, chế tạo một số vũ khí trang bị đặc chủng, hiện đại, có ý nghĩa chiến lược và cần thiết cho phòng thủ đất nước...

-----------------

Trung tướng NGUYỄN XUÂN DẮT, Phó bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu 9: Huy động hiệu quả các nguồn lực để xây dựng tiềm lực quốc phòng

Nhiệm kỳ qua, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã tham mưu cho Đảng, Nhà nước ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo về công tác quân sự, quốc phòng, tạo hành lang pháp lý để các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương phát huy sức mạnh tổng hợp, huy động có hiệu quả các nguồn lực để xây dựng tiềm lực quốc phòng của đất nước. Trên cơ sở đó, cơ quan quân sự các cấp đã phát huy tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng và ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; vận hành cơ chế lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền địa phương đối với lĩnh vực này; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân; xây dựng khu vực phòng thủ địa phương vững chắc. Nhất là, thế trận quân sự được quy hoạch, xây dựng thống nhất trong thế trận phòng thủ quân khu, bảo đảm liên hoàn, vững chắc, đi vào chiều sâu, phát huy tính hiệu quả trên cả 3 tuyến: Biển đảo, biên giới và nội địa. Việc kết hợp phát triển kinh tế-xã hội với tăng cường quốc phòng, an ninh, đối ngoại ngày càng mang lại hiệu quả thiết thực; thực hiện tốt công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng. Phát huy vai trò của cơ quan quân sự các cấp trong tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân.

leftcenterrightdel
Trung tướng NGUYỄN XUÂN DẮT

Xuất phát từ hoạt động thực tiễn, đoàn đại biểu Đảng bộ Quân khu 9 gửi tới đại hội lần này mong muốn, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng lãnh đạo, chỉ đạo và phối hợp với các bộ, ngành có liên quan triển khai một số công trình cấp thiết trên địa bàn, có vị trí địa chính trị chiến lược đặc biệt quan trọng về mọi mặt; tham mưu cho Chính phủ và phối hợp với các bộ, ngành có liên quan nghiên cứu ban hành các cơ chế ưu đãi đặc thù mang tính đột phá nhằm thu hút các doanh nghiệp đầu tư mạnh vào các tỉnh biên giới để phát triển kinh tế và đảm bảo cho quốc phòng, an ninh, góp phần phục vụ cho phát triển bền vững Đồng bằng sông Cửu Long.

-----------------

Thiếu tướng ĐỖ XUÂN TỤNG, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân đoàn 2: Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác Đảng, công tác chính trị

Để thực hiện chủ trương “Đổi mới nội dung, phương pháp, nâng cao tính chiến đấu, sức thuyết phục và hiệu quả của công tác tư tưởng trong Đảng bộ Quân đội và toàn quân” như Báo cáo chính trị của Quân ủy Trung ương trình đại hội đã xác định, tôi xin đề xuất một số giải pháp sau: Trước hết, cần nghiên cứu đổi mới hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị (CTĐ, CTCT) theo hướng tiếp cận thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Hoạt động CTĐ, CTCT vừa phải kế thừa, phát huy những bài học kinh nghiệm quý trong chiến tranh cách mạng, vừa phải linh hoạt, sáng tạo, tìm tòi cách làm mới, phù hợp với thực tiễn yêu cầu nhiệm vụ. Cùng với đó, cần chỉ đạo tổng kết thực tiễn, nghiên cứu phát triển lý luận CTĐ, CTCT trong xây dựng quân đội hiện đại.

leftcenterrightdel
Thiếu tướng ĐỖ XUÂN TỤNG

Một vấn đề nữa đặt ra, trên cơ sở đổi mới toàn diện, đồng bộ cần lựa chọn các khâu đột phá, vừa có tính chỉ đạo xuyên suốt, vừa giải quyết được những nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách. Cụ thể, cần đổi mới công tác giáo dục, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, nhất là những vấn đề mới, tạo sự thống nhất cao trong toàn quân. Chủ động, nhạy bén giáo dục, tuyên truyền về tình hình nhiệm vụ, những phát triển mới trong các chiến lược quân sự, quốc phòng. Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện thật tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) về xây dựng Đảng, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 87 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới, gắn với thực hiện quy định về nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì các cấp, làm cho hình ảnh, phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ tiếp tục tỏa sáng.

Là một trong các quân đoàn chủ lực cơ động chiến lược của bộ, Quân đoàn 2 sẽ nghiêm túc quán triệt tinh thần đổi mới, chủ động, tích cực triển khai thực hiện toàn diện, đồng bộ, hiệu quả CTĐ, CTCT, góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của quân đoàn; không để bị động, bất ngờ; sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

-----------------

Thiếu tướng VŨ VĂN KHA, Phó bí thư Đảng ủy, quyền Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân: Tạo lộ trình xây dựng quân đội hiện đại

Để xây dựng "Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, ưu tiên hiện đại hóa một số quân chủng, binh chủng, lực lượng, tạo tiền đề vững chắc để phấn đấu từ năm 2030 xây dựng quân đội hiện đại" như trong Báo cáo chính trị của Quân ủy Trung ương trình tại Đại hội XI, tôi đề xuất các giải pháp sau:

leftcenterrightdel
Thiếu tướng VŨ VĂN KHA

Trước hết, tập trung bồi dưỡng, giáo dục và rèn luyện cho đội ngũ cán bộ, chiến sĩ thực sự có bản lĩnh chính trị, có trí tuệ, trình độ khoa học kỹ thuật, nghệ thuật quân sự cao và sáng tạo. Hai là, tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp xây dựng quân đội theo hướng tinh, gọn, mạnh; chấn chỉnh tổ chức, biên chế phù hợp với từng lực lượng, từng loại hình tổ chức. Ba là, các quân chủng, binh chủng, lực lượng xác định tiến thẳng lên hiện đại làm tốt công tác tham mưu cho Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đầu tư, hiện đại hóa vũ khí trang bị phù hợp với từng lực lượng. Bốn là, coi trọng phát triển nguồn nhân lực, tăng cường hợp tác với các trung tâm nghiên cứu trong nước, đẩy mạnh hợp tác và hội nhập quốc tế về khoa học và công nghệ. Năm là, tiếp tục xây dựng bổ sung, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch kết hợp kinh tế-xã hội với quốc phòng, an ninh, phù hợp với tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Kết hợp xây dựng vùng chiến lược về quốc phòng, an ninh với vùng kinh tế làm cơ sở cho quy hoạch và bố trí các vùng dân cư, tạo thế trận khu vực phòng thủ bảo vệ Tổ quốc.

Quân chủng Phòng không-Không quân được Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng quan tâm đầu tư tiến thẳng lên hiện đại. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ trong tình hình mới, đề nghị Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng sớm hoàn thành việc xây dựng 6 lực lượng tiến thẳng lên hiện đại trong nhiệm kỳ tới; tiếp tục xây dựng một số đơn vị trong lực lượng binh chủng hợp thành tiến lên hiện đại và phấn đấu đến năm 2030 xây dựng quân đội hiện đại, làm nòng cốt xây dựng nền quốc phòng toàn dân.

-----------------

Trung tướng TRỊNH VĂN QUYẾT, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 2: 5 đề xuất tăng cường quốc phòng, an ninh

Qua nghiên cứu dự thảo các văn kiện của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII trình Đại hội lần thứ XIII của Đảng, tôi đồng tình, nhất trí cao. Để tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong thời kỳ mới, tôi đề xuất với Đảng, Nhà nước một số giải pháp như sau:

Một là, cần tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước đối với sự nghiệp quốc phòng, an ninh, bảo vệ Tổ quốc. Tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, bảo đảm sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với quân đội và công an, xây dựng Quân đội nhân dân và Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, một số lĩnh vực tiến thẳng lên hiện đại, luôn là công cụ bạo lực sắc bén để bảo vệ và tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và nhân dân.

leftcenterrightdel
Trung tướng TRỊNH VĂN QUYẾT

Hai là, tiếp tục xây dựng, hoàn thiện các thể chế về quốc phòng, an ninh, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, bảo đảm cho các hoạt động của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước, sự phối hợp triển khai tổ chức thực hiện của các bộ, ngành, địa phương đối với nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, bảo vệ Tổ quốc được đồng bộ, thống nhất từ Trung ương đến cơ sở.

Ba là, có quy hoạch tổng thể về thế bố trí quốc phòng, an ninh, phòng thủ quốc gia trên phạm vi cả nước và trên từng khu vực, địa bàn, nhất là trên các địa bàn chiến lược, bảo đảm xử trí kịp thời các tình huống về quốc phòng, đồng thời sẵn sàng đối phó với các tình huống an ninh phi truyền thống.

Bốn là, đẩy mạnh chiến lược phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội gắn với tăng cường quốc phòng, an ninh trên các vùng, địa bàn trọng điểm, nhất là biên giới, biển, đảo...

Năm là, quan tâm đẩy mạnh phát triển nền công nghiệp quốc phòng, an ninh theo hướng tự chủ, tự cường, hiện đại và lưỡng dụng, đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa trang thiết bị cho quân đội, công an và yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, trở thành ngành công nghiệp mũi nhọn của công nghiệp quốc gia.

-----------------

Thiếu tướng LÊ VĂN DUY, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Trường Sĩ quan Lục quân 1: Gỡ vướng mắc trong cách tính tuổi Đảng của đảng viên

Từ thực tiễn lãnh đạo, chỉ đạo, thi hành Điều lệ Đảng, nhất là về công tác đảng viên ở đơn vị, tôi thấy cách tính tuổi đảng của đảng viên như hiện nay đang là một vướng mắc trong tổ chức thực hiện. Đơn cử, tại khoản 4, Điều 5, Chương I, Điều lệ Đảng quy định: “Đảng viên đã được công nhận chính thức thì tuổi đảng của đảng viên tính từ ngày ghi trong quyết định kết nạp”. Nội dung này được cụ thể hóa tại khoản a, điểm 4.5, Quy định số 29-QĐ/TW ngày 25-7-2016 của Ban Chấp hành Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng là: “Đảng viên được công nhận chính thức thì tuổi đảng của đảng viên được tính từ ngày cấp có thẩm quyền ra quyết định kết nạp trừ thời gian không tham gia sinh hoạt đảng”. Đây là một vấn đề vướng mắc, gây khó khăn cho việc xác định chính xác tuổi đảng của đảng viên bởi những lý do sau:

leftcenterrightdel
Thiếu tướng LÊ VĂN DUY

Thứ nhất, tại khoản 1, Điều 5, Chương I, Điều lệ Đảng ghi rõ: “Người được kết nạp vào Đảng phải trải qua thời gian dự bị 12 tháng, tính từ ngày chi bộ tổ chức lễ kết nạp”; như vậy Điều lệ Đảng đã quy định, sau khi được chi bộ tổ chức lễ kết nạp, đảng viên đó mới là đảng viên dự bị để được trải qua thời gian dự bị 12 tháng. Thứ hai, tại điểm 4.1, Quy định 29, quy định: “Trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được quyết định kết nạp đảng viên của cấp ủy có thầm quyền, chi bộ phải tổ chức lễ kết nạp cho đảng viên”. Như vậy, ngày chi bộ tổ chức lễ kết nạp đảng viên bao giờ cũng sau ngày cấp có thẩm quyền ra quyết định kết nạp, thậm chí có thể sau 30 ngày. Nhưng chỉ khi chi bộ tổ chức lễ kết nạp thì đồng chí đó mới trở thành đảng viên dự bị...

Do vậy, tôi hoàn toàn nhất trí đề nghị của Ban Chấp hành Trung ương với Đại hội XIII của Đảng là xem xét, giữ nguyên Điều lệ Đảng như hiện hành; song tôi đề nghị sửa đổi khoản a, điểm 4.5, Quy định 29 về thi hành Điều lệ Đảng về cách tính tuổi đảng của đảng viên như trong Điều lệ Đảng và viết lại là: "Đảng viên được công nhận chính thức thì tuổi đảng của đảng viên được tính từ ngày chi bộ tổ chức lễ kết nạp trừ thời gian không tham gia sinh hoạt đảng” để thực hiện thống nhất trong toàn Đảng về cách tính tuổi đảng của đảng viên cho phù hợp với thực tiễn.

-----------------

Đại tá ĐẶNG SỸ LỘC, Phó giám đốc Học viện Chính trị: Cần phải đổi mới tư duy, tạo cú hích, đột phá lớn

Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng nhấn mạnh: “Đất nước chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế như ngày nay” đã khái quát một cách đầy đủ, cô đọng nhất những thành tựu đất nước đã đạt được; tiếp tục khẳng định đường lối đổi mới của Đảng ta là đúng đắn, sáng tạo; những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử là sản phẩm kết tinh sức sáng tạo, trí tuệ, bản lĩnh của Đảng và nhân dân ta; con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của nước ta là phù hợp với thực tiễn Việt Nam và xu thế phát triển của thời đại; khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Qua đó, cổ vũ, động viên đối với toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta, nâng cao niềm tự hào, tự tôn dân tộc. Hơn nữa, đây còn là “tuyên ngôn” nhằm đấu tranh, bác bỏ những luận điệu sai trái, xuyên tạc, phản động của các phần tử cơ hội, xét lại, các thế lực thù địch về chủ nghĩa xã hội, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội và chế độ xã hội chủ nghĩa đang hiện hữu trên đất nước ta.

leftcenterrightdel
Đại tá ĐẶNG SỸ LỘC

Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu đạt được, dự thảo Báo cáo chính trị cũng nhìn nhận, đánh giá những hạn chế, khuyết điểm. Một là, công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí ở một số bộ, ngành, địa phương chưa có sự chuyển biến rõ rệt, tình trạng “trên nóng, dưới lạnh” chưa được khắc phục có hiệu quả; hai là, việc tự kiểm tra, phát hiện và xử lý vi phạm kỷ luật của không ít cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra vẫn là khâu yếu và còn nhiều hạn chế, bất cập... Đồng thời chỉ rõ nguyên nhân, bao gồm cả nguyên nhân khách quan và chủ quan, khẳng định nguyên nhân chủ quan là chủ yếu và có thể thấy nút thắt lớn nhất hạn chế sự phát triển đó là vấn đề về thể chế, về tư duy và nếu không thay đổi về tư duy, thì dẫu thay đổi thể chế cũng không thể có đột phá. Do đó, để khắc phục hai hạn chế, khuyết điểm trên, tôi đề nghị cần phải đổi mới tư duy, tạo cú hích, đột phá lớn, dám nghĩ, dám làm vì sự phát triển của đất nước, vì lợi ích quốc gia, dân tộc.

Nhóm phóng viên Phòng biên tập CTĐ, CTCT