Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, “Muôn việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hoặc kém”, ngay từ những ngày đầu thành lập, cùng với kiện toàn các đơn vị, tổ chức lãnh đạo, chỉ huy, một yêu cầu lớn đặt ra là phải có ĐNCB đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Qua các thời kỳ cách mạng, Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu 2 luôn đặc biệt quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo nhằm xây dựng ĐNCB đủ về số lượng, nâng cao chất lượng đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ.

Xác định đúng vị trí, vai trò của cán bộ và công tác cán bộ (CTCB) là khâu “then chốt” của nhiệm vụ “then chốt”, những năm qua, Đảng ủy Quân khu 2 bám sát mục tiêu, yêu cầu, định hướng chiến lược cán bộ và tình hình thực tiễn để cụ thể hóa và ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị về CTCB, đặc biệt là: Nghị quyết số 148-NQ/ĐU, ngày 3-5-2019 về “Xây dựng ĐNCB quân khu, nhất là cấp chiến dịch, cán bộ chủ trì cơ quan, đơn vị đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”; Chỉ thị số 53-CT/ĐU, ngày 16-5-2018 về “Nâng cao trách nhiệm của cán bộ chủ trì các cấp trong LLVT quân khu”. Cấp ủy các cấp quán triệt sâu sắc, xác định nhiều chủ trương, giải pháp sát đúng, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng CTCB và xây dựng ĐNCB ở tất cả các cấp. Những vấn đề về CTCB được tập thể cấp ủy xem xét, quyết định đúng nguyên tắc, quy trình, dân chủ, khách quan, công tâm; vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu và cơ quan chức năng trong quản lý xây dựng cán bộ được đề cao; công tác quy hoạch ĐNCB chặt chẽ, đúng quan điểm, phương châm, nguyên tắc, bảo đảm sự chuyển tiếp vững chắc giữa các thế hệ.  

leftcenterrightdel
 Lãnh đạo Quân khu 2 kiểm tra hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị ở Lữ đoàn 543.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ luôn được coi trọng; nhận xét, đánh giá, luân chuyển, bổ nhiệm, chuyển ra đối với cán bộ được thực hiện nền nếp, có chất lượng cao. Quan tâm xây dựng, rèn luyện ĐNCB đi đôi với xây dựng, rèn luyện đội ngũ đảng viên; công tác chính sách cán bộ và hậu phương quân đội luôn được quan tâm bảo đảm dân chủ, công khai, thống nhất ở các cấp.

Từ những chủ trương, giải pháp trên, ĐNCB các cấp trong quân khu thường xuyên được kiện toàn cơ bản đủ số lượng, cơ cấu hợp lý, chất lượng ngày càng cao, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ cả trước mắt và lâu dài. Tính đến nay, tỷ lệ cán bộ trong LLVT quân khu đạt 98,8% so với nhu cầu biên chế; trong đó, tỷ lệ cán bộ là người dân tộc thiểu số chiếm 20,25%, cán bộ nữ là 0,7%, cán bộ có trình độ cao đẳng, đại học trở lên đạt 91,3%. Hằng năm, số cán bộ hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ đạt trên 95%, trong đó có trên 40% được các cấp khen thưởng.

Có thể khẳng định, ĐNCB của quân khu có bản lĩnh chính trị vững vàng, tin tưởng và trung thành tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, có ý chí, quyết tâm cao, luôn sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Cán bộ ở các đơn vị đứng chân trên địa bàn khó khăn phức tạp, vùng sâu, vùng xa; ở các kho, trạm, đoàn kinh tế-quốc phòng; đội tìm kiếm, quy tập mộ liệt sĩ; các đội rà phá bom mìn, vật liệu nổ trên tuyến biên giới; các cơ quan, đơn vị thực hiện các nhiệm vụ ứng phó, khắc phục sự cố, thiên tai, dịch bệnh và tìm kiếm cứu nạn... luôn xác định tốt trách nhiệm, vượt lên khó khăn, sẵn sàng hy sinh, cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đặc biệt vừa qua, đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, khó lường, với tinh thần “chống dịch như chống giặc” và hưởng ứng Lời kêu gọi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhiều cán bộ, y sĩ, bác sĩ không ngại hy sinh, vất vả, đã viết đơn tình nguyện thực hiện nhiệm vụ ở vùng tâm dịch. Trong đó, có hơn 200 cán bộ, y sĩ, bác sĩ đã lên đường vào miền Nam tăng cường cho các đơn vị, địa phương. Đó là những biểu hiện sinh động phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ trong ĐNCB của quân khu hiện nay.

Tiếp tục kế thừa và phát huy giá trị những bài học kinh nghiệm về CTCB và xây dựng ĐNCB trong 75 năm của LLVT quân khu, để tạo bước đột phá xây dựng ĐNCB trong giai đoạn hiện nay, đòi hỏi phải đổi mới tư duy về CTCB và xây dựng ĐNCB. Nhất là việc đánh giá, lựa chọn, bố trí, sử dụng cán bộ đúng người, đúng việc để đáp ứng mục tiêu đề ra. Chính vì vậy, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quân khu nhiệm kỳ 2020-2025 đã xác định: “Xây dựng ĐNCB có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức, lối sống trong sạch; có số lượng và cơ cấu hợp lý; khả năng tư duy sáng tạo, năng lực lãnh đạo, chỉ huy giỏi; trình độ, kiến thức chuyên môn ngày càng cao; có uy tín trong tập thể; sức khỏe và độ tuổi phù hợp, góp phần xây dựng ĐNCB sát nhiệm vụ và tình hình thực tiễn ĐNCB trong LLVT quân khu” và thực hiện khâu đột phá: “Nâng cao năng lực, trách nhiệm nêu gương của ĐNCB, đảng viên” trong LLVT quân khu. Tập trung xây dựng ĐNCB  vừa “hồng”, vừa “chuyên” đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, cấp ủy các cấp trong Đảng bộ quân khu tiếp tục quán triệt thực hiện đồng bộ các giải pháp cơ bản:

Một là, tiếp tục quán triệt sâu sắc các quan điểm, chủ trương của Đảng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về CTCB và xây dựng ĐNCB nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ chủ trì, cơ quan chính trị, cơ quan nghiệp vụ cán bộ các cấp và ĐNCB, đảng viên. Lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của trên về CTCB và xây dựng ĐNCB. Chủ động rà soát, sửa đổi bổ sung, hoàn thiện các quy chế, quy định về CTCB bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ, chặt chẽ giữa các khâu trong CTCB.

Hai là, lãnh đạo, chỉ đạo, đổi mới công tác quy hoạch xây dựng ĐNCB phải xuất phát từ thực tiễn, yêu cầu nhiệm vụ và tình hình ĐNCB. Cán bộ khi đưa vào quy hoạch phải thật sự tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, năng lực, tác phong, phong cách lãnh đạo, chỉ huy, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; kiên quyết đưa ra khỏi nguồn những cán bộ không còn đủ tiêu chuẩn. Nghiên cứu, đề xuất với Trung ương thực hiện quy hoạch nguồn cán bộ quân sự vào các chức vụ chủ chốt của địa phương cấp tỉnh, huyện.

Ba là, tập trung đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao chất lượng ĐNCB đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trước mắt và lâu dài. Lựa chọn chuẩn bị tốt nguồn đưa đi đào tạo tại các học viện, nhà trường trong và ngoài quân đội; coi trọng bồi dưỡng tại chức với tự học tập, tự nghiên cứu; tăng cường rèn luyện năng lực hoạt động thực tiễn, phong cách, phương pháp tác phong công tác theo chức trách, nhiệm vụ được giao. Phấn đấu đến năm 2025, cán bộ có trình độ cao đẳng, đại học đạt 98%; khuyến khích ĐNCB học tập nâng cao năng lực thực tiễn, trình độ ngoại ngữ, tin học và kiến thức về chính trị, pháp luật, văn hóa, xã hội; có 3-3,5% cán bộ sử dụng thông thạo một ngoại ngữ (tiếng Anh hoặc tiếng Trung, tiếng Lào); riêng ĐNCB công tác ở địa bàn sinh sống của đồng bào dân tộc thiểu số biết và nói thành thạo ngôn ngữ của đồng bào.

Bốn là, trong tiến hành CTCB, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp cần quán triệt thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 87-CT/QUTW của Thường vụ Quân ủy Trung ương về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong quản lý, nhận xét, đánh giá cán bộ phải gắn với quản lý, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên; tạo cơ sở cho việc xây dựng ĐNCB vừa “hồng”, vừa “chuyên”, khắc phục những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Năm là, tiếp tục thực hiện tốt chính sách cán bộ và hậu phương quân đội; nghiên cứu, đề xuất, bổ sung, hoàn thiện các chế độ chính sách về tiền lương, phụ cấp đặc thù đối với ngành lao động đặc biệt, phụ cấp nhà ở, chế độ đối với cán bộ luân phiên nơi khó khăn, biên giới, vùng sâu, vùng xa; quản lý, nắm chắc hoàn cảnh gia đình, tình hình sức khỏe của cán bộ để động viên cán bộ yên tâm công tác và hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Tiếp nối truyền thống 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, trong  mọi điều kiện hoàn cảnh, Đảng bộ và LLVT Quân khu 2 luôn quán triệt, nắm vững đường lối quân sự, quốc phòng của Đảng, chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương phát huy sức mạnh tổng hợp bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia, phòng chống hiệu quả chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, giữ vững ổn định chính trị trên địa bàn; tham gia phòng, chống lụt bão, cứu hộ, cứu nạn và phòng, chống cháy rừng hiệu quả, thiết thực. LLVT quân khu nói chung và ĐNCB quân khu nói riêng tiếp tục được xây dựng theo hướng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu được nâng cao, đủ sức hoàn thành nhiệm vụ trong thời bình, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời chiến, sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Trung tướng PHẠM ĐỨC DUYÊN, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 2