Tham gia khóa học, các học viên được trang bị những kiến thức cơ bản về: Phẩm chất, năng lực, phương pháp tác phong của người làm công tác kế hoạch-tổng hợp; quan điểm của Đảng về xây dựng đội ngũ cán bộ kế hoạch-tổng hợp trong thời kỳ mới; những nội dung cơ bản của công tác kế hoạch-tổng hợp và xây dựng, triển khai, kiểm tra kế hoạch công tác Đảng, công tác chính trị... góp phần bổ sung, cập nhật kiến thức lý luận, nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của học viên.

leftcenterrightdel
 Ban tổ chức trao chứng nhận tốt nghiệp cho các học viên.

Qua đó, giúp học viên làm tốt công tác tham mưu xây dựng, triển khai thực hiện các chỉ thị, kế hoạch, chương trình công tác Đảng, công tác chính trị; thực hiện chặt chẽ, đưa vào nền nếp và thống nhất hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị ở cơ quan, đơn vị. Lớp học đã hoàn thành đúng chương trình, nội dung học tập.

Qua kiểm tra đánh giá kết quả, 100% đạt khá trở lên, trong đó tỷ lệ giỏi đạt 29,5%.

Tin, ảnh: VIỆT HÀ