Kế thừa thành quả đã giành được, 10 năm qua (2010-2020), “vườn hoa” thi đua ngành tài chính quân đội không ngừng tỏa hương, khoe sắc với nhiều điển hình tiên tiến.

Bám sát nhiệm vụ chính trị trung tâm, bảo đảm đúng trọng tâm, trọng điểm

Những năm qua, công tác bảo đảm ngân sách cho Bộ Quốc phòng (BQP) được Đảng, Nhà nước quan tâm, song so với yêu cầu vẫn còn những hạn chế. Do đó, việc sử dụng kinh phí, tài sản công đúng mục đích, đạt hiệu quả, đồng thời thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, thất thoát trở thành mục tiêu chủ yếu của PTTĐ “Xây dựng đơn vị QLTC tốt” trong các cơ quan, đơn vị toàn quân. Theo lãnh đạo Cục Tài chính BQP, thông qua PTTĐ, CTTC tại các cơ quan, đơn vị luôn bám sát nhiệm vụ QS, QP, chủ động những cân đối lớn, bảo đảm ngân sách đúng trọng tâm, trọng điểm và thứ tự ưu tiên, đáp ứng được nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất; từng bước nâng cao chất lượng công tác QLTC, kiểm soát chi, bảo đảm sử dụng ngân sách đúng nội dung, hiệu quả và tiết kiệm.

Công tác bảo đảm đời sống và giải quyết chính sách được xác định là một nội dung trọng tâm ưu tiên trong bảo đảm tài chính. Do vậy, dù chịu ảnh hưởng của sự biến động giá cả thị trường nhưng mức tiền ăn của bộ đội luôn bảo đảm lượng calo theo quy định. Đời sống của bộ đội từng bước cải thiện, toàn quân hoàn thành xóa nhà cấp 4 hết niên hạn sử dụng, xuống cấp nghiêm trọng; ưu tiên đầu tư doanh trại các đơn vị đủ quân, bệnh viện, nhà công vụ, đồn biên phòng; bảo đảm điện nước, góp phần xây dựng doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp; chế độ, định mức, tiêu chuẩn đời sống văn hóa tinh thần và công tác chính sách hậu phương quân đội đáp ứng tốt. 

leftcenterrightdel

Thực hiện Phong trào thi đua “Xây dựng đơn vị quản lý tài chính tốt”, Binh chủng Đặc công luôn bảo đảm đầy đủ vật chất, góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện, trình độ SSCĐ, xây dựng đơn vị chính quy (trong ảnh: Diễu duyệt đội ngũ ở Trường Sĩ quan Đặc công).

Thông qua PTTĐ, cơ quan tài chính các cấp đã tích cực tham mưu và kịp thời bảo đảm kinh phí xây dựng thao trường, bãi tập; mua sắm, bảo quản, sửa chữa, cải tiến, nâng cấp các VKTBKT; động viên bộ đội phát huy sáng kiến cải tiến các mô hình, học cụ, nâng cao chất lượng huấn luyện, trình độ, khả năng SSCĐ của các đơn vị lên một bước mới. 

Đặc biệt, thông qua PTTĐ, các bệnh viện quân đội chuyển sang thực hiện tự chủ về tài chính. Việc thực hiện tự chủ đã nâng cao trách nhiệm và sự sáng tạo trong công tác, tạo động lực để các bệnh viện tăng nguồn thu, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, cải thiện đời sống cán bộ, nhân viên và giảm chi ngân sách nhà nước. Trong các doanh nghiệp quân đội, PTTĐ đã thúc đẩy phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, tiết kiệm các khoản chi phí, giảm giá thành sản phẩm, duy trì phát triển sản xuất, tăng doanh thu, lợi nhuận, hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế với Nhà nước, bảo toàn và phát triển được vốn kinh doanh, nâng cao đời sống người lao động. 

Khảo sát thực tiễn tại nhiều cơ quan, đơn vị cho thấy, PTTĐ xây dựng đơn vị QLTC tốt là cơ sở để đội ngũ cán bộ, nhân viên rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất đạo đức, nâng cao trình độ chuyên môn; thúc đẩy hoàn thiện cơ chế quản lý, chấp hành nghiêm các chế độ chính sách, chế độ QLTC, tài sản công; thực hiện tốt chế độ công khai tài chính; chấp hành nghiêm quy chế lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với CTTC; đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, tăng gia sản xuất, tạo nguồn thu, cải thiện đời sống cán bộ, chiến sĩ và người lao động...

Giữ vững nguyên tắc, chuẩn quy trình, đưa công tác tài chính vào nền nếp

Từ năm 2018, toàn quân triển khai thực hiện đề án đổi mới cơ chế QLTC, thế nhưng hai năm qua, kinh tế-xã hội đất nước bị tác động lớn bởi biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh, nhất là đại dịch Covid-19. Ngoài ra, cơ chế cũ vẫn hiện hữu những tồn tại, bất cập nhất định; nhận thức của cán bộ về đổi mới cơ chế QLTC cùng với phát huy cao hơn vai trò của các ngành nghiệp vụ, ngành tài chính chưa đầy đủ... 

Bằng sự sâu sát trong lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, thủ trưởng BQP, thời gian qua, việc triển khai thực hiện Đề án “Đổi mới cơ chế QLTC quân đội theo Luật Ngân sách nhà nước năm 2015, giai đoạn 2018-2025 và những năm tiếp theo” đã thu được kết quả nổi bật. Cấp ủy, chỉ huy các cấp đã ban hành nghị quyết chuyên đề, chỉ thị, kế hoạch triển khai thực hiện đề án, bổ sung quy chế lãnh đạo CTTC phù hợp, sát với tình hình thực tế của đơn vị, thông qua đó, CTTC góp  phần thúc đẩy cơ quan, đơn vị hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ chính trị được giao.

Một trong những kinh nghiệm bước đầu đó là Cục Tài chính đã chủ động tham mưu ban hành các văn bản định hướng nhiệm vụ tài chính, ngân sách. 100% các ngành nghiệp vụ đều hướng dẫn cho đơn vị về định hướng trọng tâm, dự kiến nhiệm vụ tăng, giảm, thứ tự ưu tiên bảo đảm của từng chuyên ngành, giúp các đơn vị chủ động lập nhu cầu dự toán ngân sách. Cơ quan tài chính các cấp đã chủ trì thẩm định và tổng hợp đầy đủ nội dung nhu cầu báo cáo đảng ủy, thủ trưởng đơn vị thông qua trước khi báo cáo lên cấp trên. Đây là nguồn cơ sở dữ liệu chính xác để Cục Tài chính xây dựng phương án phân bổ khi được Nhà nước thông báo nguồn ngân sách. Sự đổi mới của đề án đã giúp công tác lập dự toán, phân bổ ngân sách chặt chẽ, kịp thời, có cơ sở pháp lý vững chắc. 

Hai năm qua, Cục Tài chính đã tham mưu với BQP trình Nhà nước ban hành cơ chế đặc thù về QLTC-ngân sách trong quân đội, tháo gỡ những vướng mắc đối với những quy định không phù hợp với đặc thù quốc phòng. Để CTTC phục vụ hiệu quả nhiệm vụ QS, QP, Cục Tài chính đã tham mưu với BQP báo cáo Chính phủ, Quốc hội khắc phục tốt những vướng mắc, bất cập. Đánh giá kết quả hai năm thực hiện, cho thấy: Việc triển khai thực hiện đề án góp phần nâng cao nhận thức của lãnh đạo, chỉ huy các cấp, đặc biệt tại các ngành nghiệp vụ và đội ngũ cán bộ, nhân viên ngành tài chính; tập trung được nguồn lực tài chính, nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách, phòng, chống thất thoát, lãng phí, tiêu cực trong quá trình quản lý và sử dụng ngân sách; nâng cao vai trò của cấp ủy, chỉ huy các cấp trong QLTC, bảo đảm tuân thủ pháp luật của Nhà nước về tài chính, ngân sách; phù hợp với đặc thù hoạt động quốc phòng; tạo sự chủ động, tăng cường trách nhiệm của người chỉ huy và cơ quan tài chính các cấp, thúc đẩy ngành tài chính và toàn quân vươn lên hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao.

Bài và ảnh: TIẾN ĐẠT