Theo chiến lược này, tổ chức lực lượng làm công tác PCTT được kiện toàn theo hướng tinh gọn, chuyên nghiệp, bảo đảm hiệu lực, hiệu quả; phương tiện, trang thiết bị PCTT và TKCN tiên tiến, hiện đại, ngang tầm với các quốc gia hàng đầu trong khu vực. Phấn đấu đạt 100% cơ quan chính quyền các cấp, tổ chức và gia đình được tiếp nhận đầy đủ thông tin và hiểu biết kỹ năng phòng tránh thiên tai; lực lượng làm công tác PCTT được đào tạo, tập huấn, trang bị đầy đủ kiến thức và trang thiết bị cần thiết; 100% tổ chức, gia đình, cá nhân bảo đảm các yêu cầu PCTT theo phương châm "4 tại chỗ". Chiến lược xác định mục tiêu cụ thể đến năm 2030 giảm 50% thiệt hại về người do lũ quét, sạt lở đất so với giai đoạn 2011-2020; thiệt hại về kinh tế do thiên tai thấp hơn giai đoạn 2011-2020 và không vượt quá 1,2% GDP...

Để đạt mục tiêu trên, Chiến lược quốc gia PCTT xác định nhiệm vụ, giải pháp chung là hoàn thiện hệ thống pháp luật, chính sách về PCTT bảo đảm đồng bộ, thống nhất, minh bạch, khả thi; nâng cao nhận thức về thiên tai, rủi ro thiên tai, tăng cường quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng; nâng cao năng lực PCTT và cứu hộ, cứu nạn; nâng cao khả năng chống chịu, thích ứng với thiên tai...

LÂM SƠN