Trong năm học vừa qua, Viện Khoa học xã hội và nhân văn quân sự đã hoàn thành tốt 145 nhiệm vụ trên giao; triển khai nghiên cứu 64 đề tài các cấp (trong đó, nghiệm thu 37 đề tài, 27 đề tài đang triển khai nghiên cứu), biên soạn 11 đầu sách chuyên khảo, tham khảo; tổ chức thành công 3 hội thảo khoa học cấp viện, 22 hội thảo, tọa đàm khoa học, sinh hoạt học thuật cấp ban; 25 buổi thông tin khoa học...

Toàn viện đã có 114 bài được đăng trên các báo, tạp chí; tích cực tham gia đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái trên không gian mạng... Viện có 25 cán bộ trực tiếp tham gia các hoạt động giáo dục, đào tạo, với tổng số giờ đã quy đổi là 2.960 giờ (vượt 1.098 giờ); tham gia hướng dẫn luận án cho 32 nghiên cứu sinh, 56 luận văn cao học, 19 khóa luận tốt nghiệp đại học, 21 học viên nghiên cứu khoa học; tham gia 290 hội đồng khoa học….

Với những kết quả đã đạt được, trong năm học 2020-2021, viện có 3 tập thể và 15 cá nhân được Thủ trưởng Học viện khen thưởng trong các phong trào thi đua; Viện được tặng danh hiệu Đơn vị Quyết thắng...

Tin, ảnh: NGUYỄN NGỌC HƯƠNG