Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn công tác giáo dục QP&AN được ban hành cơ bản đầy đủ, đồng bộ, phù hợp với thực tiễn, tạo hành lang pháp lý để triển khai thực hiện thống nhất trên phạm vi cả nước. Hội đồng giáo dục QP&AN các cấp thường xuyên được củng cố, kiện toàn, hoạt động đúng quy chế, bám sát sự lãnh đạo của cấp ủy, chỉ đạo của chính quyền và người đứng đầu cơ quan, tổ chức; năng lực tham mưu của cơ quan thường trực và thành viên hội đồng giáo dục QP&AN các cấp, cán bộ kiêm nhiệm công tác quốc phòng của các ban, bộ, ngành Trung ương từng bước được nâng lên. Việc bồi dưỡng kiến thức QP&AN cho các đối tượng được tiến hành nghiêm túc, tích cực, bằng nhiều hình thức, phương pháp sáng tạo, hiệu quả; đối tượng bồi dưỡng mở rộng, chất lượng được nâng lên. Giáo dục QP&AN cho học sinh, sinh viên được triển khai đồng bộ, có nền nếp ở từng cấp học, bậc học, bảo đảm chất lượng, hiệu quả.

leftcenterrightdel

Sinh viên Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội luyện tập bắn súng.

Giai đoạn 2015-2020, toàn quốc tổ chức bồi dưỡng kiến thức QP&AN cho hơn 20 triệu học sinh, sinh viên và học viên các trường chính trị; hơn 3 triệu cán bộ, đảng viên, chức sắc, chức việc tôn giáo và các đối tượng khác... Thông qua đó, làm chuyển biến nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân, góp phần thiết thực vào việc xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân, nhất là “thế trận lòng dân” vững chắc ngay từ cơ sở.

AN NHIÊN