Các cơ quan, đơn vị trong Cơ quan Tổng cục Chính trị thực hiện chặt chẽ, chính xác, đầy đủ các chế độ, chính sách với đối tượng tại ngũ, thôi phục vụ tại ngũ, cụ thể: Thực hiện chế độ phụ cấp đặc thù quân sự theo Quyết định số 15 của Thủ tướng Chính phủ và các chế độ phụ cấp đặc thù theo ngành đối với 284 trường hợp; thực hiện các chế độ, chính sách đối với sĩ quan theo Nghị định số 21 của Chính phủ đối với 25 trường hợp; thực hiện chế độ trợ cấp khó khăn đột xuất theo Thông tư số 09 của Bộ Quốc phòng đối với 18 trường hợp. Cùng với đó, phối hợp với các cơ quan, đơn vị cấp tiền báo, tiền an dưỡng đối với hơn 1.100 lượt cán bộ quân đội nghỉ hưu...

Những việc làm trên đã góp phần động viên cán bộ, chiến sĩ yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; đồng thời thiết thực tri ân các đối tượng chính sách, người có công với cách mạng, phát huy truyền thống, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc ta.

THANH BÌNH