Thời gian qua, Ban chỉ đạo 35 của Đảng ủy Cơ quan Tổng cục Chính trị đã bám sát các nghị quyết, chỉ thị của trên, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng, tổ chức thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị về đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Đã tập trung nâng cao nhận thức cho cán bộ, nhân viên, chiến sĩ trong toàn tổng cục về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tình hình nhiệm vụ của quân đội; nâng cao nhận thức về đối tượng, đối tác của cách mạng Việt Nam, nhiệm vụ phòng, chống “diễn biến hòa bình”, “tự diễn biến", "tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên. Với các biện pháp sát hợp, các cán bộ, đảng viên thuộc các cơ quan, đơn vị trong tổng cục đã nêu cao ý thức tổ chức kỷ luật, bồi dưỡng khả năng “tự miễn dịch” trước các hoạt động chống phá của các thế lực thù địch. Toàn tổng cục luôn duy trì tốt nền nếp chế độ, cung cấp thông tin, định hướng kịp thời các nội dung, biện pháp phòng, chống hiệu quả các âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị. 

Thời gian tới, Ban chỉ đạo 35 của Đảng ủy Cơ quan Tổng cục Chính trị xác định tiếp tục quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; tập trung thực hiện hiệu quả các nghị quyết, hướng dẫn của trên về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, phòng, chống "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong tình hình mới. Tổng cục tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng, tạo “sức đề kháng” cho cán bộ, đảng viên trước các luận điệu xuyên tạc, chống phá của các phần tử cơ hội chính trị, các thế lực thù địch. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao năng lực phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống báo chí, xuất bản trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch. 

DUY ĐÔNG