Theo đó, TCCT yêu cầu, cấp ủy, chỉ huy các cấp căn cứ chức năng, nhiệm vụ chính trị được giao và tình hình thực tế của đơn vị và địa phương để chỉ đạo, tổ chức quán triệt triển khai thực hiện; cần tập trung làm rõ nội dung, phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ chủ trì, chủ chốt và sự phối hợp của ban tuyên giáo với cơ quan, đơn vị cùng cấp. Các đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng theo chức năng, nhiệm vụ tiếp tục thực hiện các quy chế phối hợp đã ký kết với ban, ngành, đoàn thể địa phương; lựa chọn, đưa những nội dung liên quan đến Quy chế 238 vào chương trình, kế hoạch công tác của cơ quan, đơn vị. 

Thực hiện Quy chế 238 của Ban Bí thư trong Đảng bộ Quân đội và toàn quân góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong từng địa phương, đơn vị; kịp thời cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ và nhân dân phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ xây dựng, phát triển kinh tế-xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

THU HẰNG