Buổi kiểm tra nhằm đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác giáo dục chính trị của cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị và kết quả rèn luyện về tư tưởng chính trị của cán bộ, đảng viên; nhận thức chính trị, ý thức trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

leftcenterrightdel

Phát giấy kiểm tra cho cán bộ Quân khu 4. Ảnh: Báo Quân khu 4

Kết quả kiểm tra sẽ là cơ sở để cấp ủy, tổ chức đảng và chỉ huy từng cơ quan phân tích, đánh giá, phân loại cán bộ và bình xét thi đua, khen thưởng năm 2022. 

TRẦN DŨNG