Chương trình khoa học xã hội và nhân văn đào tạo cán bộ trong các học viện, trường quân đội được xây dựng mới, điều chỉnh theo hướng trung thành với lý luận Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng; phát huy tính tích cực, chủ động của người học trong quá trình đào tạo, trong đó tập trung tăng cường hoạt động ngoại khóa, thực hành, thực tập và cập nhật những nội dung mới phát triển của khoa học chuyên ngành. Trên cơ sở đó bổ sung, cập nhật một số nội dung mới vào giảng dạy theo quy định của Bộ Quốc phòng. Rà soát, khắc phục sự trùng lặp về nội dung giữa các cấp học, bậc học, đồng thời thống nhất quy định môn thi tốt nghiệp khoa học xã hội và nhân văn cho các đối tượng đào tạo.

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa biểu dương các thành viên, cơ quan, đơn vị thuộc hội đồng đã nỗ lực, tâm huyết xây dựng chương trình giảng dạy có chất lượng tốt. Đồng thời đề nghị, bộ phận biên soạn chương trình tiếp thu tối đa những ý kiến đóng góp của các thành viên hội đồng, tiếp tục hoàn thiện, chỉnh sửa cho phù hợp với điều kiện thực tiễn giảng dạy trong các nhà trường quân đội hiện nay. Hội đồng đã bỏ phiếu thông qua nghiệm thu 9 chương trình khoa học xã hội và nhân văn đào tạo cán bộ trong các học viện, trường quân đội với sự thống nhất cao.

ÔNG QUỐC CHÍNH