Trong năm 2022 và những tháng đầu năm 2023, với phương châm “bám dân, bám cơ sở địa bàn và chủ động tìm đến dân chứ không để dân tìm đến bộ đội”, các đoàn kinh tế-quốc phòng của Quân khu 2 đã tổ chức tuyên truyền được hơn 560 buổi cho gần 21.000 lượt người dân về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ quốc phòng, an ninh; các chương trình, mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới; hướng dẫn đồng bào áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, chuyển đổi cơ cấu vật nuôi, cây trồng, nâng cao chất lượng, hiệu quả sản xuất, phát triển kinh tế... Tiêu biểu là: Tham gia hơn 4.300 ngày công, giúp địa phương tu sửa, củng cố 9,7km đường giao thông liên thôn, bản, nạo vét 14,5km kênh mương thủy lợi, thu hoạch, chăm sóc hơn 73ha hoa màu, sửa chữa 69 nhà ở, làm 1 cầu bê tông; giúp 372 hộ dân thoát nghèo...

NGỌC GIANG