Hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và thực hiện QCDC cơ sở trong quân chủng có nhiều chuyển biến tích cực, vững chắc. Dân chủ trong hoạt động lãnh đạo của tổ chức đảng được mở rộng; những vấn đề trọng yếu nhất thiết phải được tập thể cấp ủy, chi bộ thảo luận thông qua mới được thực hiện, được cấp ủy các cấp quán triệt và thực hiện nghiêm túc, có nền nếp, đúng nguyên tắc. 

Cùng với những nội dung trên, công tác quản lý, điều hành của người chỉ huy có sự đổi mới về phương pháp, tác phong công tác, duy trì nghiêm nền nếp đối thoại dân chủ, kịp thời giải quyết vướng mắc từ cơ sở, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong cơ quan, đơn vị. Thực hiện tốt QCDC cơ sở là nền tảng quan trọng để quân chủng hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị năm 2020 và 6 tháng đầu năm 2021; góp phần xây dựng các tổ chức đảng TSVM, cơ quan, đơn vị VMTD “mẫu mực, tiêu biểu” đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

UYÊN LINH