leftcenterrightdel
Quang cảnh hội nghị.

Với chủ đề “Dân chủ, đoàn kết, trí tuệ, kỷ cương, nêu gương, quyết thắng”, năm 2020, lực lượng vũ trang các tỉnh, thành phố thuộc Quân khu 7 tập trung thực hiện tốt các nội dung, chỉ tiêu thi đua: 100% cán bộ, chiến sĩ xác định tốt nhiệm vụ; 90% tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, không có đảng viên suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ dưới 0,3%; xây dựng 100% xã, phường, thị trấn vững mạnh về quốc phòng-an ninh; 100% cán bộ chủ trì trúng cử cấp ủy với số phiếu tín nhiệm cao; 100% cán bộ chủ trì cơ quan quân sự địa phương tham gia cấp ủy địa phương; xây dựng lực lượng dân quân tự vệ trên 1,21% dân số; huấn luyện có 100% đạt yêu cầu, có trên 75% khá, giỏi trở lên; không có kỷ luật nghiêm trọng, kỷ luật thông thường dưới 0,3%; có 95% tổ chức đoàn, phụ nữ cơ sở đạt vững mạnh, có 45% vững mạnh xuất sắc…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Trung tướng Trần Hoài Trung nhấn mạnh, để hoàn thành tốt nội dung, chỉ tiêu thi đua, cấp ủy, chỉ huy các cấp cần tập làm tốt triển khai thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó coi trọng làm tốt công tác cụ thể hóa sát thực tiễn; đẩy mạnh giáo dục, quản lý tư tưởng, xây dựng động cơ phấn đấu tốt cho cán bộ, chiến sĩ; bồi dưỡng nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ, chất lượng công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương; kiện toàn tổ, hội đồng thi đua hoạt động hiệu quả; phát huy vai trò, trách nhiệm các tổ chức, cá nhân; tổ chức thi đua thực chất, duy trì nghiêm nền nếp chính quy, tăng cường kiểm tra, đánh giá đúng thực chất, kịp thời khắc phục hạn chế, nhân rộng điển hình tiên tiến; hướng về cơ sở, tổ chức bình xét, khen thưởng đúng người, đúng thành tích, bảo đảm dân chủ, công bằng, khách quan; gắn Phong trào Thi đua Quyết thắng của lực lượng vũ trang với phong trào thi đua yêu nước của địa phương, các cuộc vận động…

Tỉn, ảnh: NGUYỄN DUY HIỂN