Các đồng chí: Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kiên Giang; Lê Thanh Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy dự, chủ trì.

leftcenterrightdel

Quang cảnh hội nghị.

Sau khi tiếp thu, quán triệt Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 10-2-2014 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Tỉnh ủy cụ thể hóa bằng chương trình hành động số 46-CTr/TU để triển khai thực hiện. Các đề án, phương án, chương trình, kế hoạch thể hiện được sự kết hợp chặt chẽ giữa thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc với phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Kinh tế của tỉnh có bước phát triển, tốc độ tăng trưởng hàng năm cơ bản ổn định, năm 2016 đạt 6,57%, năm 2017 đạt 7,39% và năm 2018 đạt 7,51%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, kinh tế biển có bước phát triển khá toàn diện.

Bên cạnh đó, các cấp ủy đảng, chính quyền quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt Chỉ thị số 09-CT/TW, ngày 1-12-2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trong tình hình mới. Công tác phối hợp giữa các lực lượng quân sự, công an, biên phòng, các lực lượng vũ trang đứng chân trên địa bàn được thực hiện chặt chẽ. Lực lượng vũ trang được quan tâm xây dựng lực lượng thường trực theo hướng “chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Nghị - Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, các sở, ban, ngành, đoàn thể quan tâm chỉ đạo tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của Tỉnh ủy về công tác đảm bảo quốc phòng, an ninh, nhất là Nghị quyết số 28-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa X về tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới; Nghị quyết số 28-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về chiến lược bảo an ninh Tổ quốc trong tình hình mới; chỉ thị của Bộ Chính trị khóa XII về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo an ninh, trật tự trong tình hình mới...

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Nghị, nhấn mạnh: Cần nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trong thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, ý thức cảnh giác trước âm mưu “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch. Tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng và chính quyền, đoàn thể các cấp; nắm chắc diễn biến tình hình, nhất là trên tuyến biên giới, biển đảo, các địa bàn trọng điểm, vùng đông đồng bào dân tộc thiểu số, tôn giáo... Khai thác có hiệu quả tiềm năng thế mạnh của tỉnh; nâng cao đời sống nhân dân, đặc biệt là vùng khó khăn, vùng có đông đồng bào dân tộc. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, khắc phục những sơ hở, yếu kém trong quản lý kinh tế - xã hội, giải quyết kịp thời các vấn đề xã hội phát sinh.

Tin, ảnh: QUỐC TUẤN