Trong thời gian 3 tháng, các đồng chí học viên được học tập, nghiên cứu: Những kiến thức cơ bản về Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; lý luận và thực tiễn cách mạng Việt Nam; những vấn cơ bản về xây dựng Đảng, xây dựng quân đội về chính trị, khoa học lãnh đạo, quản lý… và những vấn đề về quốc phòng, an ninh. Qua đó, góp phần nâng cao trình độ nhận thức lý luận, bản lĩnh chính trị, lòng trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ huy, quản lý, khả năng vận dụng lý luận giải quyết những vấn đề thực tiễn đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ theo cương vị, chức trách được giao.

leftcenterrightdel
Trung tướng, PGS, TS Nguyễn Văn Bạo, Giám đốc Học viện Chính trị phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại lễ khai giảng, Trung tướng, PGS, TS Nguyễn Văn Bạo, Giám đốc Học viện Chính trị nhấn mạnh: Để đáp ứng mục tiêu, yêu cầu của khóa học, mỗi đồng chí học viên hãy nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tự giác, tích cực, chủ động học tập, nghiên cứu, xây dựng cho mình một phương pháp học tập khoa học; nắm vững bản chất, linh hồn sống của Chủ nghĩa Mác-Lênin; thực hiện tốt phương châm lý luận gắn liền với thực tiễn; kết hợp chặt chẽ giữa nâng cao trình độ lý luận với trau dồi phẩm chất đạo đức cách mạng và năng lực chuyên môn; chấp hành nghiêm quy chế giáo dục, đào tạo; quy định đào tạo cao cấp lý luận chính trị của học viện; hoàn thành tốt chương trình, nội dung khóa học.

Tin, ảnh: DUY THÀNH