Sau 3 tháng triển khai, đã có gần 90 tham luận của các đồng chí lãnh đạo quân đội, địa phương, học viện, nhà trường trong toàn quân gửi về. Hội thảo sẽ đánh giá tầm vóc to lớn, chiến công hiển hách và ý nghĩa thời đại sâu sắc của Quân Giải phóng miền Nam Việt Nam trong lịch sử nước ta và trí tuệ Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh; rút ra bài học kinh nghiệm quý báu trong quá trình 15 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Quân Giải phóng miền Nam Việt Nam, vận dụng có chọn lọc vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay. Qua đó, góp phần tuyên truyền, giáo dục cán bộ, chiến sĩ và nhân dân cả nước nâng cao nhận thức, lòng tự hào dân tộc, xây dựng niềm tin; phát huy khối đại đoàn kết và sức mạnh toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

THU THẢO