QĐND – Học viện Chính trị-Quân sự vừa tổ chức hội thảo khoa học “Việt Nam gia nhập WTO và những vấn đề đặt ra với quốc phòng, an ninh, bảo vệ Tổ quốc”. Đồng chí Đào Duy Quát, Phó trưởng ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương đến dự.

Học viên đào tạo cán bộ cấp trung đoàn (Học viện CT-QS) học tập quân sự trên sa bàn (ảnh: Internet).

48 tham luận của các nhà khoa học, cán bộ nghiên cứu trong và ngoài quân đội gửi về hội thảo đã góp phần làm rõ những vấn đề tất yếu và sự tác động của việc Việt Nam gia nhập WTO đối với tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa; làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn về tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ Tổ quốc trong điều kiện mới. Nhiều tham luận đặc biệt nhấn mạnh đến tư duy mới về vấn đề bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ lợi ích quốc gia đến xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân…

Trung tướng - Phó giáo sư - Tiến sĩ Lê Minh Vụ, giám đốc Học viện khẳng định: Hội thảo đã góp phần nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng, làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn đặt ra, đề xuất được những giải pháp cần thiết, tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ Tổ quốc trong điều kiện nước ta trở thành thành viên thứ 150 của WTO.

HỒNG HẢI