Tham dự Hội thảo có các đồng chí: Lê Khả Phiêu, nguyên Tổng Bí thư, nguyên Chủ nhiệm TCCT; Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Phùng Quang Thanh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó bí thư Quân ủy Trung ương, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm TCCT; Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, TCCT, Bộ Tổng Tham mưu; đại biểu lãnh đạo các cơ quan Ban, Bộ, ngành Trung ương, các đồng chí lão thành cách mạng, các đồng chí tướng lĩnh, sĩ quan cấp cao trong QĐND Việt Nam và hơn 400 đại biểu các cơ quan, đơn vị trong và ngoài quân đội.

leftcenterrightdel
Các đại biểu tham dự Hội thảo.

Ngày 22 tháng 12 năm 1944, thực hiện Chỉ thị của lãnh tụ Hồ Chí Minh, tại khu rừng giữa hai tổng Hoàng Hoa Thám và Trần Hưng Đạo, châu Nguyên Bình (nay là huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng) Đội Việt Nam tuyên truyền Giải phóng quân - Đội quân chủ lực đầu tiên, tiền thân của QĐND Việt Nam được thành lập, hoạt động dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của chi bộ đảng và chính trị viên đảm nhiệm công tác chính trị. Dù còn những khó khăn, thiếu thốn của buổi đầu thành lập, song hoạt động công tác đảng, công tác chính trị đã có mục tiêu, phương hướng rõ ràng. Đó là: Lấy công tác tư tưởng, công tác xây dựng Đảng, công tác cán bộ, công tác vận động quần chúng và công tác binh vận của Đảng làm cơ sở cho mọi hoạt động của Đội. Điều đó khẳng định quá trình ra đời, phát triển và trưởng thành của TCCT gắn liền với lịch sử xây dựng, chiến đấu và chiến thắng của QĐND Việt Nam.

Trải qua các thời kỳ lịch sử, với các tên gọi khác nhau: Từ Cục Chính trị, Chính trị Cục Bộ Quốc phòng, Cục Chính trị Bộ Quốc phòng - Tổng chỉ huy đến Tổng cục Chính trị (7-1950), TCCT luôn quán triệt sâu sắc và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng vào thực tiễn. Kịp thời tham mưu, đề xuất với Bộ Chính trị, Ban Bí thư, trực tiếp là Quân ủy Trung ương xác lập, củng cố, hoàn thiện cơ chế lãnh đạo, góp phần giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với quân đội.

Chiến thắng của quân đội trong các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc đã chứng minh và khẳng định công tác đảng, công tác chính trị là một bộ phận rất quan trọng trong hoạt động lãnh đạo của Đảng - yếu tố quyết định phát huy sức mạnh chính trị, tinh thần, nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu và chiến thắng của QĐND Việt Nam.

Hội thảo khoa học “Tổng cục Chính trị - 75 năm với sự nghiệp xây dựng, chiến đấu và chiến thắng của QĐND Việt Nam nhằm góp phần giáo dục truyền thống, tiếp thu kinh nghiệm, nâng cao nhận thức, tình cảm, trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy, cán bộ, nhân viên, học viên, chiến sĩ, người lao động Cơ quan TCCT và cơ quan chính trị, đội ngũ cán bộ chính trị trong toàn quân. Thông qua đó, nâng cao chất lượng quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; Chiến lược quốc phòng Việt Nam; Chiến lược quân sự; Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng; Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia... Định hướng chính trị, tư tưởng, đề cao tính chủ động nhạy bén trong nhận diện, đấu tranh có hiệu quả với các quan điểm sai trái, thù địch trên mặt trận tư tưởng, lý luận hiện nay.

leftcenterrightdel
Đại tướng Lương Cường phát biểu tại Hội thảo.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Đại tướng Lương Cường cho rằng: Hội thảo khoa học “Tổng cục Chính trị - 75 năm với sự nghiệp xây dựng, chiến đấu và chiến thắng của Quân đội nhân dân Việt Nam” là dịp để chúng ta cùng nhau ôn lại những chặng đường lịch sử, truyền thống vẻ vang và khẳng định, làm sâu sắc hơn vị trí, vai trò, những đóng góp to lớn của TCCT trong 75 năm qua đối với sự nghiệp xây dựng, chiến đấu và chiến thắng của QĐND Việt Nam. Qua đó, rút ra bài học kinh nghiệm, bổ sung cơ sở khoa học giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quân ủy Trung ương đề ra việc hoạch định đường lối, chủ trương xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam vững mạnh về chính trị, xây dựng TCCT vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới.

leftcenterrightdel
Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu đề dẫn Hội thảo.

Phát biểu đề dẫn Hội thảo, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó chủ nhiệm TCCT đề nghị các đại biểu tiếp tục làm rõ, khẳng định vai trò quan trọng, những đóng góp to lớn của TCCT đối với sự nghiệp xây dựng, chiến đấu và chiến thắng của QĐND Việt Nam. Cụ thể: Làm rõ hơn quá trình ra đời, phát triển của TCCT gắn với hoạt động công tác đảng, công tác chính trị qua các giai đoạn cách mạng. Khẳng định cơ chế và nguyên tắc lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với quân đội; vị trí, vai trò, những đóng góp to lớn của TCCT đối với quá trình xây dựng, chiến đấu, chiến thắng của QĐND Việt Nam và những đòi hỏi của thực tiễn đối với hoạt động công tác đảng, công tác chính trị trong giai đoạn hiện nay. Trên cơ sở làm sáng tỏ những kinh nghiệm về hoạt động công tác chính trị qua các thời kỳ lịch sử, đề xuất nội dung, biện pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác đảng, công tác chính trị đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn cách mạng mới và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, đòi "phi chính trị hóa" quân đội. Làm rõ những thành tựu, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm, đề xuất kiến nghị chủ trương, biện pháp xây dựng Đảng bộ Cơ quan TCCT trong sạch vững mạnh, Cơ quan TCCT vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công tác đảng, công tác chính trị trong tình hình mới.

leftcenterrightdel
Đoàn chủ tịch điều hành Hội thảo.

Tại Hội thảo, Ban Tổ chức đã nhận được 75 tham luận của các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và quân đội; các đồng chí đại biểu các cơ quan Trung ương, các cơ quan đơn vị trong quân đội; các đồng chí lão thành cách mạng, tướng lĩnh, sĩ quan quân đội qua các thời kỳ và các nhà khoa học. Những tham luận là kết quả nghiên cứu công phu, nghiêm túc, trí tuệ, có giá trị khoa học về lý luận và thực tiễn sâu sắc, thể hiện tâm huyết, trách nhiệm cao của các tác giả đối với TCCT, được Ban Tổ chức biên soạn thành Kỷ yếu Hội thảo.

leftcenterrightdel
Quang cảnh hội thảo.
leftcenterrightdel
Các đại biểu tham dự Hội thảo chụp ảnh chung.

Kết luận Hội thảo, Đại tướng Lương Cường khẳng định, tham luận của các đại biểu trình bày tại Hội thảo một lần nữa khẳng định vị trí, vai trò, chức năng và những đóng góp to lớn của TCCT đối với sự nghiệp xây dựng, chiến đấu và chiến thắng của QĐND Việt Nam suốt 75 năm qua. Bảy mươi lăm năm với sự nghiệp xây dựng, chiến đấu và chiến thắng của quân đội, TCCT không ngừng trưởng thành, lớn mạnh, hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, xứng đáng là cơ quan tham mưu chiến lược của Đảng về công tác đảng, công tác chính trị trong quân đội. Thông qua hoạt động thực tiễn sinh động, TCCT lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân triển khai thực hiện có hiệu quả các chức năng chiến đấu, công tác và lao động sản xuất của quân đội, với phương châm: Ở đâu có bộ đội là ở đó có công tác đảng, công tác chính trị. Điều này đã nói lên vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng và những đóng góp to lớn của TCCT, cơ quan chính trị, đội ngũ cán bộ chính trị đối với chất lượng chính trị và sức mạnh chiến đấu của quân đội; góp phần vào nâng cao hiệu lực lãnh đạo của Đảng đối với quân đội và bảo đảm cho: Công tác đảng, công tác chính trị là linh hồn, mạch sống của quân đội ta. Đây vừa là niềm vinh dự, tự hào, vừa là trách nhiệm mà TCCT, cơ quan chính trị và đội ngũ cán bộ chính trị các cấp tiếp tục phấn đấu, lập nên những thành tích mới, tô thắm truyền thống: “Trung thành, kiên định; gương mẫu, tiêu biểu; nguyên tắc, dân chủ; chủ động, sáng tạo, nhạy bén, sắc sảo; đoàn kết, thống nhất, quyết chiến, quyết thắng” của TCCT.

Tin, ảnh: VIỆT CƯỜNG