Đây là một trong những hoạt động thiết thực nhằm ôn lại lịch sử 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam. Ban tổ chức đã nhận được gần 90 tham luận của các tướng lĩnh, nhà khoa học, nhà nghiên cứu trong và ngoài quân đội gửi tới hội thảo. Các tham luận đã tập trung làm rõ tầm vóc, ý nghĩa của những thành tựu, chiến công, khẳng định bản chất cách mạng, truyền thống anh hùng của cơ quan tham mưu chiến lược trong suốt 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, rút ra những bài học kinh nghiệm, vận dụng vào quá trình xây dựng Bộ Tổng Tham mưu, xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam, thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới. Hội thảo cũng là cơ sở để tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên chức quốc phòng trong Bộ Tổng Tham mưu nói riêng và Quân đội ta nói chung, nâng cao hơn nữa nhận thức, lòng tự hào, xây dựng niềm tin, tinh thần đoàn kết, phát huy truyền thống vẻ vang của Bộ Tổng Tham mưu vào sự nghiệp xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”, cùng với toàn Đảng, toàn dân thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược là xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

DUY ĐÔNG