Học viện đã và đang từng bước tin học hóa, tích hợp hóa, hiện đại hóa công tác giáo dục, đào tạo; đổi mới mạnh mẽ quy trình, nội dung, chương trình, hình thức, phương pháp theo hướng đáp ứng chuẩn đầu ra; gắn đào tạo ở học viện với huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu ở đơn vị, nâng cao năng lực thực hành, bảo đảm học viên tốt nghiệp ra trường đảm nhiệm tốt chức trách ban đầu. Cùng với đó, chú trọng chuẩn hóa kiến thức cơ bản, kiến thức cơ sở chuyên ngành để có thể liên thông, liên kết với chuyên ngành tương ứng, bậc đào tạo ở các học viện, nhà trường trong và ngoài quân đội; khắc phục sự trùng lặp kiến thức giữa các bậc học, tập trung đột phá nâng cao trình độ ngoại ngữ.

Để nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, học viện chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên đủ về số lượng, có cơ cấu hợp lý và chất lượng ngày càng cao. Hiện nay, 100% cán bộ, giảng viên của học viện có trình độ đại học, hơn 75% có trình độ sau đại học (13,5% tiến sĩ); từ năm 2014 đến nay, hằng năm tỷ lệ giảng viên gửi đi đào tạo ở nước ngoài từ 5% đến 8% quân số. Các chế độ, nền nếp chính quy, chấp hành kỷ luật được duy trì nghiêm túc, nội bộ đoàn kết, thống nhất, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

AN DUYÊN