Theo đó, hoạt động CTĐ, CTCT của LLVT quân khu được triển khai toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, nền nếp, chất lượng, hiệu quả, nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt, nổi bật là: Cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đảng ủy Quân khu về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; thực hiện đúng kế hoạch giáo dục chính trị, phổ biến giáo dục pháp luật cho các đối tượng; công tác dân vận, chính sách có sự đổi mới, chất lượng được nâng cao; tổ chức quần chúng hoạt động có hiệu quả. Trận địa tư tưởng của Đảng trong LLVT quân khu được giữ vững, cán bộ, chiến sĩ, QNCN có bản lĩnh chính trị vững vàng, an tâm công tác, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Hội nghị xác định, 6 tháng cuối năm 2020, các cơ quan, đơn vị trong LLVT quân khu tập trung nâng cao chất lượng hoạt động CTĐ, CTCT trong nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập, SSCĐ bảo vệ đại hội đảng các cấp; chỉ đạo hướng dẫn các tổ chức đảng nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát và công tác cán bộ, bảo vệ an ninh, dân vận, chính sách, các tổ chức quần chúng...

DUY HƯNG